KLIMATHOTET OCH ENERGIPROBLEMEN ÄR NU LÖSTA FÖR ALL FRAMTID

 

Klimathot javisst, men den riktigt stora faran för mänskligheten är energihotet.

Parisavtalet, en "besvärjelse": fraser, ord och satser som nu allmänt anses besitta en magisk kraft.

Parisavtalet är ett ofattbart "avtal". Hur kan världens ledare, vetenskapsmän och medier under ledning av FN träffas utan att tillföra världen annat än en besvärjelse: "högst 2 graders temperaturökning"?

Inte ett ord i "avtalet" om exakt hur, eller med vilka metoder? Innovationsförmåga - noll!

Nedan kurva speglar två förhållanden:

 1. Kurvan visar när fossila bränslen, olja, gas och kol "upptäcktes" blev billigt och tillgängligt i stora kvantiteter. Edwin Drake var en av de som "upptäckte" olja 1859. Raffinaderier tillkom. Vidare uppfann Alfred Nobel dynamiten 1866 som bland annat innebar väsentligt effektivare kolproduktion. Billig energi blev därefter var mans egendom.
 1. Kurvan visar också att människors inkomster har ökat helt synkront med den ökade tillgången på fossila bränslen. Före "upptäckten" av stora mängder fossila bränslen var den huvudsakliga energikällan djur och människors muskelkraft. Före 1860 var i stort sett alla människor mycket fattiga. För de flesta gick livet ut på att försöka skaffa mat för dagen, en ständig sten-hård kamp för överlevnad. Livslängden var hälften av dagens. Efter "upptäckten" av billig fossil energi blev människor rikare och rikare för varje år.

 

 

 

 

Fossila bränslen kommer aldrig att ta slut. Men vi vet med säkerhet att världens stora oljefält,

de som innehåller extremt billig olja och gas t ex i Saudi Arabien, kommer att ta slut inom cirka 30 år. Under början av 2016 var oljepriset, av "taktiska skäl" tillfälligtvis mycket lågt, cirka USD 30 per fat. Man kunde då se att Norsk olja, US-frackingolja m fl blev olönsamma att producera, jämfört med billiga oljefält. Utvinningen av fossila bränslen ökar ständigt, 2015 var ett nytt rekordår. Olja, kol och gas stod under 2015 för 86 % av världens energiproduktion, vindkraft och solenergi stod för cirka 1 %.

Människor släpper ut 40 miljarder ton koldioxid per år. Självklart påverkar utsläppen klimatet.

Att bygga vindkraftverk, solceller och de därtill nödvändiga batterierna kräver tyvärr mycket stora mängder billig fossil energi, ofta mer energi än dessa energislag förmår att producera under sin livstid. Dessa källor är ingen lösning, vilket industrin, ideologer och politiker med alla medel försöker dölja.

Utan indirekta och direkta subventioner, certifikat, utsläppsrätter samt styrande skatter, i ett oräkneligt antal former, skulle vind- och solenergikällor inte kunna existera.

Vind, sol och batterier, "förnybar och hållbar energi", är tyvärr "Orwellskt nyspråk" påhittade begrepp och besvärjelser som lanserats av gröna ideologer, politiker och medier understödda av de extremt högsubventionerade vind-, sol-, och batteriindustrierna - för att ge människor "framtidshopp"!

Vi vet att världens befolkning inom kort ökar med 50 %. Flera miljarder nya människor som kommer att konkurrera med dig om mat, rent vatten, bostäder, värme, transporter och prylar.

Flera jobb - gröna ideologer och politiker jublar: "Den förnybara och hållbara energin, solceller, vindkraftverk och batterier, ger oss massor av nya jobb". Många förstår att detta är katastrofalt.

Att vi behöver fler och fler människor för att klara av att producera små mängder vindkraft, solenergi och batterier, innebär naturligtvis att vi alla, i en rasande takt, kommer att bli fattiga.

En fattigdom som dessutom ständigt kommer att förstärkas av den explosiva folkökningen.

Tillväxten upphör. Sanningen är att den hittillsvarande tillväxten, som grundats på ständigt ökad tillgång till billig fossil energi, och som inneburit att vi alla blivit rikare och rikare under 160 år, nu är på väg att brytas.

Mycket snart, uppskattningsvis inom 10 år, kommer vi alla att bli påtagligt fattigare, och mer fattiga för varje år som går. Kurvan har nu nått sin topp och kommer att vända rakt nedåt. Energi kommer att bli dyrare och dyrare, inkomsterna minskar, samtidigt som världens befolkning ökar.

Självklart kan klimatförändringar bli problematiska. En hel del människor måste flytta, förändra eller anpassa sina liv. Detta har människor alltid gjort, av olika orsaker.

En mycket, mycket större, katastrofal och närliggande fara är dock att vi alla, år efter år, kommer att bli fattigare på grund av minskade energi- och vattentillgångar.

Inom några få år kommer detta oundvikligen skapa konflikter och krig mellan stater och människor. Stora flyktingströmmar. Enskilda människor och stater kommer oundvikligen inom kort att börja strida om de minskande och allt dyrare energitillgångarna och vattentillgångar.

Hur tror du att vi skall kunna undvika kommande världskrig? Genom att använda mer fossil energi för att låta bygga lite fler subventionerade solceller, vindkraftverk och batterier?

 

BP 2015, energiförbrukning: Kol, olja och gas 86 %, vattenkraft och kärnkraft 11%, "förnybar" ved 2% samt vindkraft och sol 1%.

Enda sättet att undvika den kommande fattigdomskatastrofen är att vi snabbt försöker finna en ny, enormt stor, billig och förhållandevis ren energikälla. Det är ont om tid.

Det finns två enorma energikällor, jordens innandöme och atmosfären. Bägge dessa innehåller närmast oändliga mängder och förhållandevis ren energi.

Geotermisk energi (bergvärme), varmvatten och ånga är väl beprövad teknik.

Numera kan borra 5 km djupa hål. Att producera geotermisk energi är dock mycket dyrt, de tunna borrhålen ger tyvärr begränsade mängder energi.

Atmosfären, luften vi andas, innehåller energigaserna väte och metan, visserligen i mycket små mängder, men det finns enorma mängder luft. Hur kan vi ta tillvara dessa energigaser?

En ny innovation ger oändlig tillgång till billig energi. Eftersom energigaserna vätgas och metangas är luftens minsta molekyler kan man givetvis "sila ut" dessa via en lämpligt anpassad "sil".

Sedan några år tillbaka finns grafenfilter som kan filtrera ut dessa små molekyler.

Men vi behöver då en kraftkälla, vindenergi är gratis. På många platser är medelvinden 10 m/s.

Om man låter vinden blåsa mot ett stort grafenfilter och tillvaratar vät- och metangaserna som passerat filtret till en bakomliggande stor behållare får man tillgång till dessa energigaser.

Dessa gaser är lätta att bränna och omvandla till t ex värme eller elektricitet.

Det är ett vetenskapligt faktum att atmosfären innehåller så mycket energigaser att de kan ersätta alla världens nuvarande energikällor.

Produktionspriset för denna gasenergi kan uppskattas till mindre än en 1/10-del av dagens produktionspriser för energi. Du och alla andra kommer få det bättre ekonomi än någonsin.

Med så låga energipriser kostar det väldigt lite för att t ex ur havsvatten framställa rent vatten, vi kommer snart att lätt och billigt kunna eliminerat världens vattenproblemen - för alltid.

Samma filtreringsteknik kan också användas för att rena atmosfären från koldioxid, för att på ett billigt och blixtsnabbt sätt eliminera klimathotet, för alltid.

Luft/vind/grafenfiltrering, denna nya processteknik, kommer omedelbart rädda liv och förändra världen på ett för mänskligheten avgörande positivt sätt. Det allra bästa blir, att ju mer energi vi gör av med desto renare miljö och större vattentillgång kommer vi kunna njuta av.

Dina barn och barnbarn kommer inte att få ett sämre liv än ditt, tvärtom.

 1. Energikostnaderna kommer att minska avsevärt för alla människor.
 1. Genom en klok introduktion, liknande den som jag föreslagit http://hymeair.com/no-more-poor kan världen en gång för alla eliminera svår fattigdom, via en enkel omfördelning av pengar som inte drabbar någon, men gynnar de många som behöver stöd.
 1. Världens atmosfär kommer framgent inte störas av stora mänskliga klimatgasutsläpp.
 1. Alla världens länder kan börja producera sin egen energi och därmed elimineras konflikter och krig om energitillgångar, en mycket vanlig konfliktorsak.
 1. Världssamfundet kan ta beslut om att minska atmosfärens befintliga klimatgaser, till ett i förväg bestämt ppm-värde.
 1. Energi kommer att bli så billig att världen har råd att genomföra mycket stora angelägna projekt, rent vatten till alla, förbättra vår miljö och människors behov av toaletter och sanitet, samt förbättra alla människors sociala villkor i övrigt.

Energifiltertekniken är klar och nyligen patentsökt* i 128 länder.

Det enda som återstår är att prova ut lämpliga grafenfilter och anpassad byggnadsteknik.

HyMeAir har nu påbörjat ett samarbete med välrenommerad professor, i spetsen för flera specialister på grafenfilter hos KTH, för att snabbt ge dig och hela världen en framtid.

Claes Persson

* HyMeAir kommer inom kort att ge lämpliga företag aktier i HyMeAir, med krav på att de investerar i att bygga "Nano Towers". Patentansökan ger dem en möjlighet att få tillbaka sina investeringar, vilket kommer att påskynda utbyggnaden och rädda världen..

HyMeAir AB, 11361 Stockholm   Sweden

www.hymeair.com   claes.w.persson@bahnhof.se   +46705623980

Några aktuella pressklipp som referenser:

SvD 12 sep 2016, Vattenfalls VD: "Vattenfall totalsågar investeringar i svensk vindkraft".

SvD 12 sep 2016,Energimyndigheten: "produktionskostnaderna för vindkraft i Sverige är de lägsta i Europa. Men trots detta varnas för att vindkraftparker som bara är några år gamla kan komma att monteras ner".

SvD 22 juli 2016, Vattenfalls VD: "Elpriset är inte ett incitament för att investera utan incitamenten är de stödsystem som finns för förnybara energikällor"

SvD 28 jan 2017, Vindkraftindustrin: "Totalhaveri nära för vindkraften"

SvD 8 feb 2017, Flygbolag: "biobränsle brukar vara mellan 4 och 9 gånger dyrare än vanlig flygfotogen"

SvD 8 feb 2017, Energimyndigheten: "Detta är en följd av att förnybara bränslen till bilar är skattebefriade. Även om de förnybara bränslena är dyrare att producera så kan de då konkurrera i pris med det hårt beskattade fossila bränslet"

SvD 8 feb 2017, Vattenfalls VD: "ytterligare ett brakminus på 26 miljarder", "investeringarna i den gröna energiproduktionen som regeringen ålagt bolaget kostar än så länge mer än de smakar"

Råd och Rön feb 2016, Solcellstest http://www.radron.se/artiklar/solcellspaneler/ :

25 av 38 solcellssystem från olika leverantörer var trasiga redan vid leverans.

Det var omöjligt för Råd och Rön att avgöra livslängd. Råd och Rön har inte räknat ut hur stora indirekta och direkta subventionerna var till fabrikanter, ej heller politiska styrmedel som certifikat, utsläppsrätter, riktade skatter etc till förmån för solceller och vindkraft, detta var inte heller Råd och Röns uppdrag. Råd och Rön har dragit av de höga direkta subventionerna, och "intäkter" av många olika slag och använt en låg kalkylränta. Efter detta kom Råd och Rön fram till att solcellerna kanske hade betalat sig efter 22 år, vilket ungefär motsvarar den beräknade livslängden.

Kommentar: Utan tillgång till billig fossil energi som gör tillverkning av solceller mycket billigare, utan indirekta och direkta subventioner, politiska styrmedel, riktade skyddsskatter mm, kan man uppskatta att det tar åtminstone 80-100 år innan solcellerna har betalat sig.

En livslängd om 25 år är givetvis inte trovärdig, se ovan om leveranskvalitén.

Till detta bör man givetvis lägga till kostnader för batterier, exkl batteriernas stora subventioner.

OBS. Klippet i SvD 8 feb 2017 är särskilt intressant.

Flygbolag: "biobränsle brukar vara mellan 4 och 9 gånger dyrare än vanlig flygfotogen"

Energimyndigheten: "Även om de förnybara bränslena är dyrare att producera så kan de då konkurrera i pris med det hårt beskattade fossila bränslet"

Hela världen är numera ett getingbo av olika stöd till besvärjelserna "förnybar och hållbar energi". Energislag som de facto inte alls är särskilt "förnybara eller hållbara".

Direkta och indirekta subventioner, certifikat, utsläppsrätter, mängder av olika riktade skatter av typen piska och morot. Till detta skall läggas psykologisk påverkan, framförallt av okritiska medier, gröna ideologer, politiker och den blixtsnabbt växande "förnybar och hållbar" industrisektorn, som lever på bidrag och stöd som kommer dem till del, i ett oändligt antal former.

Ingen människa eller myndighet kan längre reda ut följdverkningarna, komplexitetsgraden är oerhörd.

Flygfotogen är inte belagd med skatt. Orsaken är att om ett land beskattar flygfotogen så skulle flyg-bolagen omedelbart flytta sin verksamhet, eller tanka, i de länder som inte tar ut skatt på flygfotogen.

Biobränslen är i allmänhet också skattebefriad. Länder vill stödja "förnybart och hållbart".

Biobränsle och flygfotogen är därför vår enda möjlighet att göra en rimlig jämförelse mellan "förnybar och hållbar energi" produktionskostnad med fossil energis produktionskostnad. Jämförelsen haltar dock lite eftersom produktion av biobränslen i allmänhet får subventioner och stöd.

Men med denna jämförelse som "sanningsvittne" kan man på goda grunder påstå att det som vi kallar "förnybar och hållbar" energi är ungefär 5 ggr dyrare att producera än fossila bränslen.

Konklusion: Ett energipris som är 5 ggr högre än dagens energipris bestående av "hållbar och förnybar energi" skulle göra oss alla mycket fattiga.

Vi måste omedelbart satsa hela vår kraft på att utvinna atmosfärens energigaser.    

 

 

Anmälan till KO och Energimyndigheten.                                   Stockholm den 2016-12-28

Tillägg daterat den 2016-12-29, till min KO-anmälan 2016-12-28 ID: 330870. Dagens "gröna energi", t ex så kallad "förnybar" vindkraft, kan i värsta fall beräknas kräva en produktion av 2 kWh fossil energi för att byggas, nätuppbyggnad, drivas, underhållas och rivas, för att endast klara av att producera 1 kWh "grön energi".

Subventioner betalas alltid av någon annan: skatter, utsläppsrätter, certifikat etc - för inköp av fossil energi!

För varenda "grön" kWh som produceras ökar klimatgasutsläppen i värsta fall 2 ggr snabbare, än om man bränt den fossila energin direkt. Sedan den "gröna energi" vindkraftverk och solenergi introducerades under 1990-talet har koldioxidhalten bevisligen ökat fortare och har aldrig varit högre än nu, från 350 till över 400 ppm.

Vi är nu sannolikt på väg att genomföra ett fullständigt meningslöst globalt kollektivt självmord, inkluderande våra egna barn och barnbarn. Ett kollektivt självmord som får Jim Jones att framstå som en simpel amatör.

Varför vill vi fortsätta med enorma subventioner av vindkraft, solenergi och biobränslen? Snabbare undergång? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna anmälan är en formell anmälan mot Kundkraft Schibsted Media Group samt KO:s kommen-tar rörande Energimyndighetens reservationslösa information. Se bif. Denna anmälan är samtidigt en generell anmälan riktad mot: Personer, företag, organisationer, insamlingsorganisationer m fl som på olika sätt i växlande sammanhang och i varierad grad använder "förnybar energi" och/eller "hållbar energi" för att tillföra sig någon form av förmån. Jag bifogar information om, i första hand vindkraft-verk, där jag med stöd av bland annat bif. IVA-rapport har goda skäl att anta att vindkraftverk sanno-likt använder väsentligt större mängder av fossil energi för att byggas, drivas, underhållas och rivas än den vindkraftenergi som ett vindkraftverk klarar av att producera under sin korta livstid om ca 20 år.

Förutom att det är olagligt att påstå något som inte är sant för att sälja en produkt eller på annat orättfärdigt sätt försöka tillgodogöra sig andra förmåner, som i detta fall tillgodogöra sig ett högre pris på grund av den eventuella lögnen, är det givetvis vilseledande att förleda människor att tro att det finns energi som är "förnybar/hållbar", att denna energi på något sätt kan rädda världen från klimathotet, om inte detta kategoriskt har bevisats.

Detta är en fråga som dagligen, på väldigt många sätt och vis berör varje människa i Sverige.

T ex konstant oro för sin egen-, barn-, barnbarn-, och sina medmänniskors framtid.  Enorma dagliga kostnader för ett otal, ett närmast ogenomträngligt spindelnät av olika typer av "klimatskydd" som t ex certifikat, subventioner, skatter m fl. Sanningshalten måste givetvis utredas på ett vetenskapligt bet-ryggande sätt också för att kunna straffa de som befinns vara skyldiga till användandet av "förnybart" och "hållbart", om fullgod bevisning och täckning för dessa uttryck saknas. Mitt förslag är att KO med stöd av staten låter IVA utöka den rapport där IVA fastslår att själva bygget av ett flerfamiljshus inte "kostar" 15 % energi under husens 50 åriga livslängd, som man tidigare trott, utan 50 % av energin: http://www.swedisol.se/sites/default/files/rapport_fakta/201406-iva-energieffektivisering-rapport9-i.pdf  nu med uppdraget att själva välja ut några olika kommande byggen av vindkraftverk, samt några igångvarande vindkraftverk samt några vindkraftverk som skall skrotas för att på bästa vetenskapliga grund fastslå energiförbrukningen (från gruva till skrotning) samt parallellt också fastslå utsläppen av olika klimatgaser och dessas mängder. IVA bör också få uppdragen att på liknande sätt fastslå energiförbrukning, utsläpp av klimatgaser för olika typer av solenergi och biobränslen. Självklart är det mycket bråttom att ta fram rapporterna.

Det torde vara onödigt att här referera till alla årliga budgetbeslut omfattande många, många miljarder av medborgarnas pengar och som kanske ständigt tas på helt felaktiga grunder.

IVA:s uppdrag torde vara att framlägga en av de viktigaste forskningsrapporterna någonsin, ett uppdrag som inte bara berör Sverige utan hela världen, Parisavtal m fl.

Världen måste få veta hur mycket fossil energi som åtgår för att bygga, driva, underhålla och skrota ett typiskt vindkraftverk, men också solenergi och biomassa/bränslen, i förhållande till vad dessa kan producera under sin livstid, samt deras utsläpp av klimatgaser.

Visar det sig att mina (IVA) antaganden är korrekta, att vindkraftverk förbrukar mer fossil energi än dessa tillför i vindenergi är och har vindkraftverken runt om i världen varit en katastrof för världens klimat samt världens genom tiderna största ekonomiska felinvestering.

Med vänlig hälsning, Claes Persson,

claes.w.persson@gmail.com

Bilagor: Energimyndigheten om "Förnybara energikällor", Annonser och text Kundkraft Schibsted Media Group, Text HyMeAir AB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energimyndighetens hemsida 2016-12-27:

"Förnybara energikällor"

"Till de förnybara energikällorna räknas vindenergi, solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas. Miljöpåverkan Användningen av förnybara energikällor påverkar inte miljön på samma sätt som användningen av olja, kol och andra fossila energikällor.

Sol­, vind­ och vattenkraft till exempel, ger inga utsläpp av farliga eller miljöpåverkande gaser. Däremot kan exempelvis naturen, människorna och djuren runt omkring kraftverken påverkas av själva kraftverken på olika negativa sätt.

Du kan läsa mer om några av de förnybara energikällorna i menyn till vänster.

Skapad: 2009­10­07 | Ändrad: 2015­07­23 Kontakt: Energikunskap 016­544 2000"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kundkrafts hemsida 2016-12-27:

"FINNS VERKLIGEN GRÖN EL?

Vad som är och inte är en miljövänlig metod att utvinna el är en kontroversiell fråga med många svar. Kundkraft och många elaktörer med oss definierar grön el som energi som kommer från förnybara källor.

Med förnybara källor avses:

 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Biobränsle
 • Solenergi

Det finns invändningar mot de flesta sätt att utvinna energi vilket gör det svårt att hitta en felfri metod som kan försörja hela världens elkonsumtion. Men genom att aktivt välja el från förnybara energikällor stödjer vi utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förnybar energi en äkta "cock and bull story"?

Internets utveckling har skapat "teknikfrossa", en övertro på att tekniken klarar allt och blixtsnabbt.

Det finns till och med människor som jämför energi med utvecklingen av rymdteknologi.

Internet-, och rymdteknikutveckling är tyvärr helt omöjlig inom det nuvarande energiutvecklingen.

Det är därför som Parisavtalet inte omfattar vindkraft, solenergi, biobränslen eller batterier.

Du är nog grundlurad, "förnybar och hållbar energi", världshistoriens största megabluff?

Vi kan omöjligtvis uppfylla Parisavtalet 1,5 grader med "förnybar och hållbar energi", vind-kraftverk kostar troligen mer (fossil) energi att bygga och driva än de förmår att producera.

Ett riktvärde för ett vanligt bygge är att 50 % av kostnaden utgörs av energikostnad för alla olika material, transporter, maskiner och resurser som används. Inräknat all energi från gruva till skrotning.

Se t ex Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) rapport, som i stora drag på ett enkelt sätt sammanfattar all modern forskning: "I ett flerbostadshus byggt av betong, står byggprocessen för cirka 50 procent av den totala klimatbelastningen under byggnadens livstid, räknat på 50 år" http://www.swedisol.se/sites/default/files/rapport_fakta/201406-iva-energieffektivisering-rapport9-i.pdf  Ett vindkraftverk kostar givetvis procentuellt mycket mer energi att bygga än ett bostadshus.

Man behöver inte vara forskare för att förstå att det mesta av kostnaden för vindkraftverk utgörs av energikostnad. Här kan du få en inblick i hur mycket energi det åtgår för att bygga ett vindkraftverk. http://www.energinyheter.se/2012/06/betong-och-st-l-s-tter-grunden-f-r-vindkraften  

Ett typiskt vindkraftverk kostar 70 miljoner kr, kräver 100 miljoner kWh, att bygga, driva, underhålla och riva. Detta typiska vindkraftverk producerar endast 100 miljoner kWh under sin livstid om 20 år.

Minst hälften av de 70 miljonerna utgörs av energikostnaderna för de minst 100 miljoner kWh billig fossil energi som åtgår för att bygga, riva, underhålla och skrota vindkraftverket (IVA).

Vindkraftverk förbrukar minst lika mycket fossil energi som den energi som det klarar av att producera under sin livstid. Vindkraftbranschen gör naturligtvis sitt bästa för att dölja fakta.

På uppdrag av Vattenfalls VD Magnus Hall ringde vindkraftchefen Peter Tornberg mig i december.

Jag hade frågat varför man investerade i smutsig, energislukande och olönsam vindkraft och blev snabbt uppringd. Jag fick inte något direkt svar på detta annat än en del korrigerade sifferuppgifter som jag efterfrågat. Peter tillade att det inte är säkert att vindkraft är framtidens energikälla.

Enkel logik och matte visar att vindkraftverk kostar mycket fossil energi att producera, sannolikt mycket mer energi än de förmår att producera under sin livstid. Vattenfalls VD: SvD 12 sep: "Vattenfall totalsågar investeringar i svensk vindkraft". Energimyndigheten: produktionskostnaderna för vindkraft i Sverige är de lägsta i Europa. Men trots detta varnas för att vindkraftparker som bara är några år gamla kan komma att monteras ner. Vattenfalls VD:SvD 22 juli: "Elpriset är inte ett incitament för att investera utan incitamenten är de stödsystem som finns för förnybara energikällor"

Vattenfall och Energimyndigheten "instämmer" i att vindkraft kostar mer energi än de producerar. 

Just nu har vi råd att subventionera dessa energiförluster och den ökade nedsmutsning från vindkraft. Men koldioxidhalten har nu stigit till över 400 ppm. Vid ökad utbyggnadstakt av vind- och solenergi kommer tyvärr dessa "förnybara, hållbara" energikällor att förorsaka ännu större världskatastrofer som svält, kyla. Vår begränsade tillgång till billig fossil energi kommer inte att räcka till för att bygga mängder av vindkraftverk och solpaneler som ger stora energiförluster och smutsar ner vårt miljö.

Min oro tvingade mig att försöka hitta en ny enormt stor och förhållandevis ren energikälla. HyMeAir.com presenterar nu en ny innovation, den senaste nanotekniken, troligtvis den enda möjliga metod/process som ger dig, dina barn och världen en chans att överleva.

Luft och vind i kombination med den senaste tekniken, nanofilter/grafenfilter kan ge oss en helt ny, kolossalt stor och förhållandevis ren energikälla som klarar hela världen framtida behov av energi.

Samma teknik kan dessutom eliminera förekomsten av för mycket koldioxid ur atmosfären.

HyMeAir AB och grafenforskare inleder under 2017 slututveckling för att, utan ideologiska förtecken, seriöst och på allvar, undanröja världens klimat-, och energihot.

Claes Persson

www.hymeair.com   claes.w.persson@bahnhof.se  

Utan energi överlever vi inte. De flesta människor vill att energi skall vara billig och ren.

De flesta är nog också överens om att borra, gräva och förstöra jordklotet för att få tag i fossil energi, energi som vid förbränning smutsar ner atmosfären, inte är en särskilt bra metod.

Det vore ju helt fantastiskt om vi nu plötsligt kan få ren och billig energi genom att använda medeltida tekniker som vind och solstrålar. Människor har haft många vanföreställningar, men vi aldrig förut låtit dessa ta över vårt behov av att överleva. Nu har denna galenskap inträffat, början till slutet? Politiker, massmedier och de "goda gröna" verkar helt och hållet ha förlorat fotfästet i tillvaron, man har för första gången låtit infantil ideologi ta över vår förmåga att tänka för att överleva.

Den krassa verkligheten: Att bygga, driva, underhålla och skrota vindkraftverk kostar sannolikt mycket mer i fossil energi än den vindenergi som vindkraftverket klarar av att producera under sin livstid, "Ebberöds bank", en tragedi som snabbt kan komma att leda oss över stupet.

Förutom detta är vindkraftverk också ett oerhört slöseri med råvaror och människors arbetsinsatser.

Men denna våldsamma och  extremt subventionerade penning- och klimatförstöring räcker inte.

För att lagra sol- och vindenergi behövs batterier som kostar väldigt mycket fossil energi och råvaror att tillverka, underhålla och skrota. Modern vindkraft och solenergi är nog tyvärr den mest ohållbara och den mest nedsmutsande form av energi som mänskligheten någonsin har lyckats framställa.

Vi får hoppas att det snart blir straffbart, att utan tanke, kontroll, rekommendera vindkraft.

Självklart påverkar människors utsläpp av 40 miljarder ton utsläpp av koldioxid per år vår planet,

på ett eller annat sätt. Det är detta klimathot som charlataner, industriföretag, politiker, medier och de "goda gröna" numera lever på. Detta hot kan tyvärr inte elimineras med vind-, och solenergi.

Man började detta korståg med att fixa några nya enkla positiva budord som tilltalar och vilseleder oinitierade "lättlurade" människor och journalister, "förnybart" och "hållbart". Sociala medier och konventionella okritiska medier genomförde den globala spridningen av de uppenbara lögnerna.

Charlataner, krämare, politiker, media och klimatorganisationerna uppmanade därefter människor börja använda medeltidens energikällor, att åter igen börja elda ved, använda solstrålar och vind.

Kapitalägarna tjänar pengar på att bygga skattesubventionerade vindkraftverk, solenergi och batterier.

De "goda klimatorganisationerna", vår tids "profeter", får enorma skattestöd och insamlingspengar från  människor som inte förstår sitt eget eller sina barns bästa. Medier och journalister följer sin ryggmärgsreflex, att profitera på trenden för att sälja flera lösnummer och lönsamma reklam-klick.

Vi bygger nu vindkraftverk som kostar minst lika mycket energi (fossil energi) att bygga, driva och skrota som vindkraftverken klarar av att producera under sin korta livslängd om 20 år.  

Det är givetvis på alla sätt bättre att använda oljan direkt i stället för att gå den tragiska, den pinsamt löjliga omvägen att omvandla fossila bränslen för att bygga vindkraftverk, utsläppen blir desamma, troligtvis ännu värre utsläpp via vindkraftverk. Ett stort problem är att vi, förutom all fossil energi, dessutom använder människor, råvaror och andra resurser för att bygga vindkraftverk som använder enorma naturresurser, som också utrotar djur och natur. Detta är resurser som vi i stället kan använda för social omsorg, pensioner, skola, förbättra miljö och sjukvård. Vindkraftverk genererar mycket stor global klimat-, energi- och samhällsförlust, en katastrof för dina barns framtid. Bryr du dig?

Fakta: Billig fossil energi stod 2015 för 86 % av världens energiförbrukning.

Vattenkraft och kärnkraft 11,2 %. Ved 1,8 %. Sol och vind står för blygsamma ca 1 % av världens energiproduktion, men dessa förbrukar mer fossil energi för att byggas, drivas och skrotas än den energi dessa klarar av att producera under sin livstid. De tillför därför ingen energi, tvärtom de förbrukar stora mängder av fossil energi som förstör vår planet. Tråkigt och tragiskt.

Fakta: Enligt t ex Vattenfall kostar enbart bygget av ett landbaserat vindkraftverk 0,50 kr per kWh som vindkraftverket kan leverera under sin livstid. Denna siffra skall dock tas med en stor nypa salt.

Kostnaden är troligtvis mycket högre än så eftersom det numera finns en djungel av olika stödformer.

Till detta kommer nät-, drift-, underhåll- och skrotningskostnader om cirka 0,20 kr per kWh.

Ett typiskt landbaserat vindkraftverk som under sin livstid levererar 100 miljoner kWh kostar totalt cirka 70 miljoner kr (0.70 kr per kWh) att bygga, driva och riva.

Vattenfall vann 2016 t ex auktionen Hors Rev 3 genom att kräva det lägsta statliga stödet.

Danska staten behöver "bara" betala Vattenfall 1,00 kr per producerad kWh. Billig olja  kostar cirka 0.20 kr per kWh att producera. Produktionskostnader har inget att göra med spotpriser för stunden.

Det är lätt att förstå att om man enbart använt vindkraftenergi i stället för fossil energi för att bygga ett vindkraftverk så hade vindkraftverket blivit minst dubbelt så dyrt att bygga. Det åtgår kollosalt mycket fossil energi för att bygga ett vindkraftverk. Sanningen är att billig fossil energi i dag subventionerar  bygget, driften, underhållet och skrotningen av ett vindkraftverk. Dess fler vindkraftverk vi bygger dess mer klimatgaser släpper vi ut, vi kan redan registrera högre koldioxidhalter än någonsin. (IVA).

Fakta: För stora sammansatta byggen och drift som ett vindkraftverk utgörs minst cirka 50 % av totalkostnaden av energikostnader (IVA). I nämnda fall minst hälften av 70 miljoner = 35 miljoner kr. Detta är den energi som åtgår för framtagning av råvaror som cement, metaller, bygga vägar, bygga och köra maskiner, underleverantörers energikostnader m fl - den totala energiåtgången från gruva, förädling och skrotning, i alla led. Detta är elementär mattematik. Industri betalar låga energipriser, nära produktionskostnaderna. Som ett riktmärke över tid kan man uppskatta energikostnaden (fossil energi) för hela kedjan av industriers energikostnader till 0,35 kr per kWh.

Vindkraftverkets energikostnad blir då 35 miljoner kr : 0,35 kr/kWh = 100 miljoner kWh.

Fakta: Det åtgår således minst lika mycket fossil energi för att bygga, driva och skrota vindkraftverk som dessa klarar av att leverera i vindenergi under sin korta livstid. Till detta tillkommer den andra halvan kostnader, 35 miljoner i löner och andra kostnader som också innehåller stora energiförluster.

Det är nog uppenbart att ett vindkraftverk är en katastrofal klimat-, energi-, och kapitalförstöring.

Fakta: Energi är oförstörbar, den omvandlas. Att förstå vansinne: Vi har nu börjat omvandla fossil energi för att bygga, driva och efter 20 år skrota vindkraftverk - för att få vindkraftproducerad energi.

Fakta: Det är vanligt att jämföra och tro att utvecklingen av vindkraftverk kan utvecklas på samma sätt och med samma hastighet som Internet. Detta är en kraftfull förvillelse. Ett vindkraftverk är en "hårdvara" en enormt stor byggnad som begränsas av enkla naturlagar. Internets explosiva utveckling har inneburit en slags "teknikfrossa", man förleds att tro att all annan teknik kan utvecklas på samma sätt, men så är det naturligtvis inte. Det är lätt att förstå skillnaden, den är ju t o m visuell.

Inom Internet blir varje komponent, t ex processorer och transistorer, dramatiskt mindre och blir samtidigt mer kraftfulla för varje år som går. För vindkraftverk gäller det omvända de blir dramatiskt större för varje år som går, men levererar inte särskilt mycket mer energi per ny kubikmeter byggnad. Vindkraftverk har redan i dag i stort sett nått sin maximala verkningsgrad. Visst, man kan säkert pressa ut någon procent ökad verkningsgrad, men detta förändrar ingenting. Vindkraftverk kostar helt enkelt mer energi att producera än vad de själva klarar av att producera. Det är givetvis tråkigt att den krassa verkligheten så brutalt krossar den gröna drömmen om "förnybar" och "hållbar" energi.

Fakta: Enligt svensk statistik 2015 producerar ett vindkraftverk knappt 100 miljoner kWh under sin livslängd om 20 år. Detta är ungefär samma energimängd som finns i 60 000 fat billig olja från Saudi och som kostar cirka 20 miljoner kr att producera (obs inte priset på spotmarknader).

Vindkraftverket samt kringkostnaderna uppgår till ca 70 miljoner kr att bygga, driva och skrota 3,5 ggr så mycket som olja. Detta betalas med olika typer av subventioner. Tveksam? Fråga dig då själv:

Vad består alla vindkraftpengar av, 70 miljoner kr? Vill du ta risken att dina barn får svälta och frysa?

Många människor är sannolikt grundlurad av charlataner, av FN,  politiker, massmedier, tillverkare av vind- och solenergiprodukter och klimatorganisationer.

Vindkraft och solenergi kostar minst lika mycket eller mer fossil energi att bygga och driva än vad dessa energikällor klarar av att leverera. Den tekniska utvecklingen för vindkraft börjar nu närma sig taket. Man kommer att kunna höja verkningsgraden några procent till men sedan sätter naturlagarna stopp och då står vi fortfarande kvar med vindkraft som inte ens klarar av att producera tillräckligt med energi för att kunna energibekosta sin egen byggnation, drift och skrotning. Detta är kalla fakta som numera döljs av mängder av subventioner, skatter, certifikat och statsstöd i otaliga olika former.

Att medier döljer fakta är numera vanligt. Men det är ett märkligt fenomen att så många andra,

och många kloka människor, verkar tycka det är OK att bli grundlurade, "Kejsarens nya kläder"?

Telefonsamtalet från Vattenfall klargjorde att varje vindkraftverk utanför Skottlands kust kostade cirka 300 miljoner kr att bygga.

Också att Vattenfall beräknade att varje år få ut drygt 30 000 000 kWh (?) per vindkraftverk/år, och att nät, drift, underhåll och skrotning är mycket dyrare för så enorma havsbaserade vindkraftverk.

En låg uppskattning torde vara 0,25 kr per producerad kWh. Detta ger: 30 miljoner kWh x 20 år = 600 miljoner kWh. Byggkostnad 300 miljoner kr samt drift m fl kostnader 600 miljoner kWh x 0,25 kr = 150 miljoner kr. Total summa 450 miljoner kr varav minst hälften, 225 miljoner kr, är direkta energikostnader 0,35 kr per kWh = fossil energiåtgång drygt 600 miljoner kWh under vindkraftverkets livstid. I bästa fall får man kanske tillbaka den energi som man stoppat in via billig fossil energi, men projektet är då i dess helhet en enorm förlust för skattebetalare, den andra halvan, 225 miljoner kr. Många års onödig kapital-, natur-, och arbetsförstörelse som inte kommer att ge någonting tillbaka.

En bluff är en bluff. Någon måste börja tala sanning. Någon måste försöka rädda världen. Politiker, FN, klimatorganisationer och media har skändligen misslyckats.

Vi måste omedelbart sluta bluffa och lura människor med att vindkraft och solenergi är "förnybar", "hållbar", ren, billig och ersätter fossil energi, detta är inte sant.

Anmärkning: Det är skillnad på vindkraftverk och solpaneler. Vindkraftverk har nu utvecklats så mycket att de närmar sig den fysikaliskt möjliga verkningsgraden. Som denna genomgång visar har vindkraftverk ingen framtid, de förbrukar tyvärr mer energi än de klarar av att producera, ett faktum som inte kan förändras i någon större grad. Världen bör därför omedelbart upphöra med ny etablering och subventioner av vindkraftverk. Solpaneler är inte heller "hållbara", "förnyelsebara" alternativ om man ser till energikostnaderna för tillverkning av solpaneler, från gruva till skrotning, men detta kan möjligtvis förändras en aning. Solstrålarnas effekt per kvm och dygn är visserligen låg men planeten har stora ytor som kan utnyttjas. Med en teknisk utveckling som på sikt kraftfullt reducerar kvadrat-meterpriset på solpaneler och ökar panelernas livslängd skulle kanske solpaneler kunna bli ett troligt-vis dyrt, men möjligt alternativ. Detta förutsatt att batteri, kondensator och/eller bränsleceller också utvecklas drastiskt. Framtidsutsikterna för solpaneler och batterier är dock inte särskilt ljusa.

Man skulle kunna göra en jämförelse med naturens växtlighet som under miljarder år utvecklats till fulländad omvandling av solstrålar, i kombinat med vatten, till energi. Dessa "perfekta naturliga solpaneler" (biomassa) ger inte särskilt mycket energi per kvadratmeter/år.

Anmärkning: Även om flera av mina exempel för enkelhetens skull refererar till viss svensk statistik omfattas mitt resonemang givetvis hela världens klimathot och energihot, hoten är globala.  

Min oro tvingade mig att försöka hitta en ny enormt stor och förhållandevis ren energikälla. HyMeAir.com presenterar nu en ny innovation, den senaste nanotekniken, troligtvis den enda möjliga metod/process som ger dig, dina barn och världen en chans att överleva.

Luft och vind i kombination med den senaste tekniken, nanofilter/grafenfilter kan ge oss en helt ny, kolossalt stor och förhållandevis ren energikälla som klarar hela världen framtida behov av energi, nanoteknik som dessutom kan eliminera förekomsten av för mycket koldioxid ur atmosfären.

Denna energikälla, luften vi andas, är så enorm att den räcker till för att ersätta alla andra energikällor och sannolikt samtidigt ge världen energi till en bråkdel av dagens energikostnad.

Förutom att vi avskaffar klimathotet kommer vi då snart ha råd att eliminera all extrem fattigdom.

Vi kommer då också få råd att skapa stora projekt som kan ge oss obegränsad tillgång till rent vatten, skolor och social omsorg samt förbättra vår miljö. Varje stat kan då också producera sin egen energi vilket eliminerar konflikter och krig om energiresurser. Sammantaget skulle tekniken/processen kunna rädda världen, förändra världen på ett för mänskligheten avgörande positivt sätt:

 1. Energikostnaderna skulle minska avsevärt för alla människor, alla blir rikare.
 1. Genom en klok introduktion, t ex liknande den som jag föreslagit, "no-more-poor", kan världen en gång för alla eliminera svår fattigdom, via en omfördelning av pengar som i praktiken inte drabbar någon, men gynnar många.
 2. Världens atmosfär kommer framgent inte störas av mänskliga gasutsläpp i stor skala.
 1. De flesta av världens länder kan börja producera sin egen energi och därmed elimineras konflikter och krig om energitillgångar, en mycket vanlig konfliktorsak.
 1. Världssamfundet kan ta beslut om att minska atmosfärens befintliga klimatgaser, till ett i förväg bestämt ppm-värde.
 1. Energi kan bli så billig att världen har råd att genomföra mycket stora angelägna projekt, t ex rent vatten till alla, avsevärt förbättra vår miljö och mänsklighetens behov samt sociala villkor i övrigt.

Vill vi försöka skapa en framtid för oss och våra barn, eller vill vi fortsätta satsa på en ganska säker undergång - medeltida teknik - väderkvarnar, solenergi, biobränslen, samt batterier?

HyMeAir AB sätter under 2017 upp ett forskningskluster.

Inledningsvis bestående av kunniga grafenfilterforskare vars första fas blir att utröna luft, vind och nanofilters möjliga verkningsgrad.

Den slutliga målsättningen är att kunna producera förhållandevis ren energi, all energi världen behöver, till en kostnad som är lägre än 10 % av dagens lägsta produktionskostnader för energi, olja, kol, gas, vatten, uran m fl.

Claes Persson

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elementary chemistry, physics and atomic physics. Air and wind - this happens during one second

Diffusion. Each second, collides each molecule in air 2 million times with another molecule.

Each collision means that the molecule moves, bounces, 8 million parts of a centimetre, on one second a movement of 2. 5 millimetres.

Graphene. Graphene filter is 10 nanometres, very thin 0. 00001 millimetres.

Osmosis. A molecule which is smaller than the voids in the filter will always pass through the nano filter, bounces through the filter. If the filter e.g. would share a closed container would the molecules can pass through the filter in a short time, balance, so that there are as many of these molecules in the entire bottle.

Air. The air around us weighs 1 300 grams per cubic meter. A minuscule part of the air contains energy, hydrogen gas, and methane gas, but there are massive amounts of air. It is a scientific fact that the air we breathe contains all the energy humanity need. Nature will newly form hydrogen and methane. There are so much hydrogen and methane gas in the air that this energy can replace all other energy sources in the world.

The Wind and molecular movement. At an average wind speed of 10 meters per second against the graphene filter "squeezed" the number of  small molecules through the filter by the power of 10-meter wind speed, diffusion and osmosis.

Nano, graphene filter. An average wind speed of 10 m/s and one big "Nano Towers" with a filtering surface area of 220 000 square meters captures 70 000 billion cubic meters of air per year. The air in these 70 000 billion cubic meters contains hydrogen and methane gas with an energy content equivalent to 1 TWh. This amount of energy corresponds to the energy supply from about 200 wind turbines. (Wind turbines statistics, Sweden 2015)

To increase the filtering surface and the efficiency of the surface should the surface be designed to create turbulence and also corrugated. Always pumping out the hydrogen molecules, helium atoms and methane molecules that made it through the filter so that the constant is a slight negative pressure in the first small "gas store" (after the nano filter) to a larger stock. Then will not diffusion and osmosis significantly influence a negative outflow through the filter back into the surrounding air.

Nature has helped us to both captures massive amounts of energy and take care of all climate gasses in an easy way - by good molecule sizes. For simplicity, in the example below, an integer of the molecules combined atomic mass, which also gets to represent it in each case matched filter size: Hydrogen 2, Helium 4, Methane 16, Nitrogen 28, Oxygen 32, Carbon dioxide 44, Nitrogen oxide 44.

To collect cheap and powerful energy in a Nano Towers is easy: Hydrogen 2, Helium 4, and Methane 16, the atmosphere smallest molecules. The filter does not let through molecules that are larger than 16.  A gas canister after the filter receives and collect energy gasses, hydrogen, and methane gas. (Helium can be ignore.) In a full-scale Nano Towers, for the extraction of hydrogen and methane, should the first gas container be less one cm. Collect carbon dioxide and nitrogen oxide in a single Nano Towers: To be able to collect the carbon dioxide and nitrogen oxide we need two Nanofilter. The first 45-filter shuts out molecules larger than 45. The second 43-filter keeps the carbon dioxide in the gas container. Since air contains about 99 % nitrogen and oxygen, smaller molecules than 43, blows these straight through both the first and the second filter.

To collect booth energy and greenhouse gas in a single Nano Towers, might be possible. Since 99 % of air, including hydrogen and methane blowing straight through the "carbon dioxide trap" than the tower can also be equipped with a 16-filter to collect the hydrogen gas and methane gas and let the rest of the air blow out into the surrounding air. These NanoTowers have two features, first to capture the atmospheric content of carbon dioxide and in the next step to capture the content of hydrogen and methane gas in the air.

Graphene is a dense material. One can tailor a filter graphene by making holes in graphene. A graphene filter can be built with several layers of graphene that are separated by spacers.                                                             

A Nano filter can not "clog." The objection is easy to understand, spontaneously, one compares with a strainer in a kitchen. In the cavities of nano- or graphene filter can no particles get stuck. Also, a nano filter rejects dirt.

Construction cost. A Nano Towers is a simple construction. A number of poles of lattice-work technology. The cost should be about the same as the construction cost of a wind turbine. The nano-filters can be used in this context, is not likely to be of very high quality. For example, the University of Glasgow recently reduced the price to manufacture graphene, from USD 100 to USD 1 per square meter. The next step, to take advantage of all the experience in construction and other known techniques for building well-functioning Nano Towers is not very complicated. complicated.  

Other expenses. Everyone understands that network deployment, operation, maintenance and disposal costs of one Nano Towers is considerably cheaper than 200 wind turbines, at best, the same cost as one wind turbine.

Energy price. The average production price of energy will go down from today's about 0, 03 - 0, 30 USD per kWh to about USD 0, 001 per kWh. At best, one hundredth of today's energy costs, which would then eliminate the deep poverty of the most vulnerable. Give the world clean water and much more useful possibilities. We will all be rich, and we do not have to worry about the climate or environment anymore.                                                                                                   

Simple testing. The only to be explored is testing different Nano filter type ability and efficiency to separate and capture the gasses we want to access. Obviously, this is a relatively inexpensive, easy and transparent work.

End-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förnybar energi, en äkta "cock and bull story".

Pressmeddelande 2016-12-21

IT/Internets enormt snabba utveckling har skapat "teknikfrossa". En liknande utveckling är tyvärr helt omöjlig inom energiområdet.

Du är grundlurad, "förnybart och hållbart" är världshistoriens största megabluff. Vi kan omöjligtvis uppfylla Parisavtalet 1,5 grader eftersom "förnybar energi",t ex vindkraftverk, kostar mer energi att bygga och driva än de förmår att producera.

Ett riktvärde för ett vanligt bygge är att 50 % av kostnaden utgörs av energikostnad för material, transporter, maskiner och resurser som används. Inräknat all energi från gruva till skrot.

Se t ex Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) rapport, som i stora drag sammanfattar all befintlig modern forskning: "I ett flerbostadshus byggt av betong, står byggprocessen för cirka 50 procent av den totala klimatbelastningen under byggnadens livstid, räknat på 50 år" http://www.swedisol.se/sites/default/files/rapport_fakta/201406-iva-energieffektivisering-rapport9-i.pdf  Ett vindkraftverk kostar givetvis procentuellt mycket mer energi att bygga än ett bostadshus.

Man behöver inte vara forskare för att förstå att det mesta av kostnaden för vindkraftverk utgörs av energikostnad. Här kan du få en inblick i hur mycket energi det åtgår för att bygga ett vindkraftverk. http://www.energinyheter.se/2012/06/betong-och-st-l-s-tter-grunden-f-r-vindkraften  

Ett typiskt vindkraftverk kostar 70 miljoner kr, minst 100 miljoner kWh att bygga, driva, underhålla och riva. Detta typiska vindkraftverk producerar endast 100 miljoner kWh under sin livstid om 20 år.

Minst hälften av de 70 miljonerna utgörs av energikostnaderna för de minst 100 miljoner kWh billig fossil energi som åtgår för att bygga, riva, underhålla och skrota vindkraftverket (IVA).

Vindkraftverk förbrukar minst lika mycket fossil energi som den energi som det klarar av att producera under sin livstid. Vindkraftbranschen gör naturligtvis sitt bästa för att dölja fakta.

På uppdrag av Vattenfall VD Magnus Hall ringde vindkraftchefen Peter Tornberg mig i december.

Jag hade frågat varför man investerade i smutsig, energislukande och olönsam vindkraft och blev snabbt uppringd. Jag fick inte något direkt svar på detta annat än en del korrigerade sifferuppgifter som jag efterfrågat. Peter tillade att det inte är säkert att vindkraft är framtidens energikälla.

Enkel logik och matte visar att vindkraftverk kostar mycket fossil energi att producera, sannolikt mycket mer energi än de förmår att producera under sin livstid. Vattenfalls VD: SvD 12 sep: "Vatten-fall totalsågar investeringar i svensk vindkraft". Samma artikelEnergimyndigheten: "produktions-kostnaderna för vindkraft i Sverige är de lägsta i Europa. Men trots detta varnas för att vindkraft-parker som bara är några år gamla kan komma att monteras ner." SvD 22 juli: "Elpriset är inte ett incitament för att investera utan incitamenten är de stödsystem som finns för förnybara energikällor"

Vattenfall och Energimyndigheten instämmer i att vindkraft kostar mer energi än de producerar.  

Just nu har vi råd att subventionera dessa energiförluster och den ökade nedsmutsning från vindkraft, men vid ökad utbyggnadstakt av vind- och solenergi kommer tyvärr dessa "förnybara/hållbara" energi-källor att förorsaka stora världskatastrofer. Vår begränsade tillgång till billig fossil energi kommer inte att räcka till för att bygga mängder av vindkraftverk och solpaneler som ger stora energiförluster.

Min oro tvingade mig att försöka hitta en ny enormt stor och förhållandevis ren energikälla. HyMeAir.com presenterar nu en ny innovation, den senaste nanotekniken, troligtvis den enda möjliga metod/process som ger dig, dina barn och världen en chans att överleva.

Luft och vind i kombination med den senaste tekniken, nanofilter/grafenfilter kan ge oss en helt ny, kolossalt stor och förhållandevis ren energikälla som klarar hela världen framtida behov av energi,

och som dessutom kan eliminera förekomsten av för mycket koldioxid ur atmosfären. HyMeAir och grafenforskare inleder redan under 2017 slututveckling för att undanröja klimat-, och energihoten.

Claes Persson

HyMeAir AB

www.hymeair.com   claes.w.persson@bahnhof.se   +46705623980 

Utan energi överlever vi inte. De flesta människor vill nog att energi skall vara billig och ren.

De flesta är nog också överens om att borra, gräva och förstöra jordklotet för att få tag i fossil energi, energi som vid förbränning smutsar ner atmosfären, inte är en särskilt bra metod.

Det vore ju helt fantastiskt om vi plötsligt kan få ren och billig energi genom att använda medeltida tekniker som vind och solstrålar. Människor har haft många vanföreställningar, men vi aldrig förut låtit dessa ta över vårt behov av att överleva. Nu har emellertid denna galenskap inträffat, början till slutet? Politiker, massmedier och de "goda gröna" verkar helt och hållet ha förlorat fotfästet i tillvaron, man har för första gången låtit infantil ideologi ta över vår förmåga att tänka och överleva.

Den krassa verkligheten: Att bygga, driva, underhålla och skrota vindkraftverk kostar sannolikt mycket mer i fossil energi än den vindenergi som vindkraftverket klarar av att producera, "Ebberöds bank", en tragedi som snabbt kommer att leda oss över stupet.

Förutom detta är vindkraftverk också ett oerhört slöseri med råvaror och människors arbetsinsatser.

Men denna våldsamma subventionerade penning- och klimatförstöring räcker inte.

För att lagra sol- och vindenergi behövs batterier som kostar väldigt mycket fossil energi och råvaror att tillverka, underhålla och skrota. Modern vindkraft och solenergi är nog tyvärr den mest ohållbara och den mest nedsmutsande form av energi som mänskligheten någonsin har lyckats framställa.

Vi får hoppas att det snart blir straffbart att utan eftertanke rekommendera vindkraft.

Självklart påverkar människors utsläpp av 40 miljarder ton utsläpp av koldioxid per år vår planet,

på ett eller annat sätt. Det är detta klimathot som charlataner, industriföretag, politiker, medier och de "goda gröna" numera lever på. Detta hot kan tyvärr inte elimineras med vind-, och solenergi.

Man började detta korståg med att fixa några nya enkla positiva budord som tilltalar och vilseleder oinitierade "lättlurade" människor och journalister, "förnybart" och "hållbart". Sociala medier och konventionella okritiska medier genomförde den globala spridningen av de uppenbara lögnerna.

Charlataner, krämare, politiker, media och klimatorganisationerna uppmanade därefter människor börja använda medeltidens energikällor, att åter igen börja elda ved, använda solstrålar och vind.

Charlataner tjänar pengar på att bygga skattesubventionerade vindkraftverk, solenergi och batterier.

De "goda klimatorganisationerna", vår tids "profeter", får enorma skattestöd och insamlingspengar från  människor som inte förstår sitt eget eller sina barns bästa. Medier och journalister följer sin rygg-märgsreflex, att profitera på trenden för att sälja många lösnummer och få lönsamma reklam-klick.

Vi bygger nu vindkraftverk som kostar minst lika mycket energi (fossil energi) att bygga, driva och skrota som vindkraftverken klarar av att producera under sin korta livslängd om 20 år.  

Det är givetvis på alla sätt bättre att använda oljan direkt i stället för att gå den tragiska och pinsamt löjliga omvägen att använda fossila bränslen för att bygga vindkraftverk, utsläppen blir desamma, troligtvis blir värre utsläpp med vindkraftverk. Ett stort problem är att vi, förutom all fossil energi, dessutom använder människor, råvaror och andra resurser för att bygga vindkraftverk, enorma naturresurser, som också utrotar djur och natur. Detta är resurser som vi i stället kan användas för social omsorg, pensioner, skola, förbättra miljö och sjukvård. Vindkraftverk genererar mycket stor global klimat-, energi- och samhällsförlust, en katastrof för dina barns framtid. Bryr du dig?

Fakta: Billig fossil energi stod 2015 för 86 % av världens energiförbrukning. Vattenkraft och kärnkraft 11,2 %. Ved 1,8 %. Sol och vind står för blygsamma ca 1 % av världens energiproduktion, men förbrukar mer fossil energi för att byggas och drivas än den energi dessa klarar av att producera under sin livstid, de tillför därför ingen energi, tvärtom, och de förstör vår planet.

Enkelmattematik. Trist och tragiskt, men sant.

Fakta: Enligt t ex Vattenfall kostar enbart bygget av ett landbaserat vindkraftverk 0,50 kr per kWh som vindkraftverket kan leverera under sin livstid. En siffra som skall tas med en stor nypa salt.

Kostnaden kan vara mycket högre än så eftersom det finns en djungel av olika stödformer.

Till detta kommer nät-, drift-, underhåll- och skrotningskostnader om cirka 0,20 kr per kWh.

Ett typiskt landbaserat vindkraftverk som under sin livstid levererar 100 miljoner kWh kostar totalt cirka 70 miljoner kr (0.70 kr per kWh) att bygga, driva och riva. Vattenfall vann t ex auktionen Hors Rev 3 genom att kräva det minsta statliga stödet.

Danska staten behöver "bara" betala Vattenfall 1,00 kr per producerad kWh. Billig olja  kostar ca 0.20 kr per kWh att producera. Produktionskostnader har inget att göra med spotpriser för stunden. Förenklat kan man därför också se att om man använt vindkraftenergi i stället för fossil energi för att bygga ett vindkraftverk så hade vindkraftverket blivit minst så dyrt att bygga. Det åtgår kollosalt mycket fossil energi för att bygga ett vindkraftverk.

Billig fossil energi subventionerar i dag byggandet av olönsamma vindkraftverk. Dess fler vindkraft-verk vi bygger dess mer klimatgaser, vi kan idag redan registrera högre koldioxidhalter (IVA).

Fakta: För stora sammansatta byggen och drift som ett vindkraftverk utgörs minst cirka 50 % av totalkostnaden av rena energikostnader. I ovannämnda fall hälften av 70 miljoner = 35 miljoner kr. Detta är den energi som åtgår för framtagning av råvaror som cement, metaller, bygga vägar, bygga och köra maskiner, underleverantörers energikostnader m fl - den totala energiåtgången från gruva till förädling, i alla led. Detta är elementär mattematik. Industri betalar låga energipriser, nära produktionskostnaderna. Som ett riktmärke kan man uppskatta energikostnaden för hela kedjan av industriers energikostnader till 0,35 kr per kWh. Vindkraftverkets energikostnad blir då 35 miljoner kr : 0,35 kr/kWh = 100 miljoner kWh.

Fakta: Det åtgår således minst lika mycket fossil energi för att bygga, driva och skrota ett vindkraftverk som detta klarar av att leverera i vindenergi under sin korta livstid.

Till detta tillkommer den andra halvan kostnader, 35 miljoner i lönekostnader och andra kostnader som också innehåller energiförluster. Det är uppenbart att ett vindkraftverk är katastrofal klimat-, energi- och kapitalförstöring.

Fakta: Energi är oförstörbar, den omvandlas. Runt om i världen har vi börjat omvandla fossil energi för att bygga vindkraftverk som därefter skall leverera vindkraftproducerad energi.

Fakta: Det är vanligt att jämföra och tro på att utvecklingen av vindkraftverk kan utvecklas på samma sätt och med samma hastighet som Internet. Detta är en kraftfull förvillelse, ett vindkraftverk är en "hårdvara" en enormt stor byggnad som begränsas av naturlagar. IT och Internets explosiva utveckling har inneburit en slags "teknikfrossa", man förleds att tro att all annan teknik kan utvecklas på samma sätt, men så är det naturligtvis inte. Det är lätt att förstå skillnaden, den är ju t o m visuell.

Inom IT/Internet blir varje komponent, t ex processorer och transistorer, dramatiskt mindre och blir samtidigt mer kraftfull för varje år som går. För vindkraftverk gäller det omvända de blir dramatiskt större för varje år som går, men levererar inte särskilt mycket mer energi per ny kubikmeter byggnad. Vindkraftverk har redan i dag i stort sett nått sin maximala verkningsgrad. Visst, kan man säkert pressa ut någon procent ökad verkningsgrad, men detta förändrar ingenting.

Vindkraftverk kostar mer energi att producera än vad de själva klarar av att producera.

Det är givetvis tråkigt att verkligheten så brutalt krossar den gröna drömmen om "förnyelsebar" energi.

Fakta: Enligt svensk statistik 2015 producerar ett vindkraftverk knappt 100 miljoner kWh under sin livslängd om 20 år. Detta är ungefär samma energimängd som finns i 60 000 fat olja och som kostar cirka 20 miljoner kr att producera (obs inte priset på spotmarknader).

Vindkraftverket samt kringkostnaderna uppgår till ca 70 miljoner kr att bygga, driva och skrota 3,5 ggr så mycket som olja. Detta betalas med olika typer av subventioner.

Tveksam? Fråga dig då själv, vart tar alla vindkraftpengar, 70 miljoner kr, vägen?

Många människor är med andra ord grundlurad av charlataner, av FN,  politiker, massmedier, tillverkare av vind- och solenergiprodukter och klimatorganisationer.

Vindkraft och solenergi kostar minst lika mycket eller mer fossil energi att bygga och driva än vad dessa energikällor klarar av att leverera. Den tekniska utvecklingen för vindkraft börjar nu närma sig taket, man kommer att kunna höja verkningsgraden några procent till men sedan sätter naturlagarna stopp och vi står då fortfarande kvar med vindkraft som inte ens klarar av att producera tillräckligt med energi för att kunna energibekosta sin egen byggnation och drift. Detta är kalla fakta som numera döljs av mängder av subventioner, skatter, certifikat och statsstöd i otaliga olika former.

Att medier döljer fakta är numera vanligt. Men det är ett märkligt fenomen att så många andra, och kloka människor, verkar tycka det är ok att bli grundlurade, "Kejsarens nya kläder".

Telefonsamtalet från Vattenfall klargjorde att varje vindkraftverk utanför Skottlands kust kostade 300 miljoner kr att bygga.

Också att Vattenfall beräknade att varje år få ut drygt 30 000 000 kWh per vindkraftverk/år, och att nät, drift, underhåll och skrotning är mycket dyrare för så enorma havsbaserade vindkraftverk.

En låg uppskattning torde vara 0,25 kr per producerad kWh. Detta ger: 30 miljoner kWh x 20 år = 600 miljoner kWh. Byggkostnad 300 miljoner kr samt drift m fl kostnader 600 miljoner kWh x 0,25 kr = 150 miljoner kr. Total summa 450 miljoner kr varav ungefär hälften, 225 miljoner kr, utgörs av energikostnader : 0,35 kr per kWh = fossil energiåtgång drygt 600 miljoner kWh under vindkraft-verkets livstid. I bästa fall får man tillbaka den energi som man stoppat in via billig fossil energi,

men projektet är då i dess helhet en enorm förlust för skattebetalare, den andra halvan 225 miljoner kr. Många, många års onödig kapital-, natur och arbete som inte kommer att ge någonting tillbaka.

En bluff är en bluff, någon måste börja tala sanning, någon måste "rädda världen", politiker, klimatorganisationer och media har skändligen misslyckats.

Vi måste omedelbart sluta bluffa och lura människor med att vindkraft och solenergi är ren, billig och ersätter fossil energi, inte ett enda ord av detta är ju sant.

Anmärkning: Det är stor skillnad på vindkraftverk och solpaneler. Vindkraftverk har nu utvecklats så mycket att de närmar sig den fysikaliskt möjliga verkningsgraden. Som denna genomgång visar har vindkraftverk ingen framtid, de förbrukar tyvärr mer energi än de klarar av att producera, ett faktum som inte kan förändras i någon större grad. Världen bör därför omedelbart upphöra med ny etablering och subventioner av vindkraftverk. Solpaneler är idag inte heller något hållbart, förnyelsebart, alternativ om man ser till energikostnaderna för tillverkning av solpaneler, från gruva till skrotning, men detta kan möjligtvis förändras. Solstrålarnas effekt per kvm och dygn är visserligen låg men planeten har stora ytor som kan utnyttjas. Med en teknisk utveckling som på sikt kraftfullt reducerar kvadratmeterpriset på solpaneler och ökar panelernas livslängd skulle kanske solpaneler kunna bli ett, troligtvis dyrt, men möjligt alternativ. Detta förutsatt att batteri, kondensator och/eller bränsleceller också utvecklas drastiskt. Framtidsutsikterna för solpaneler och batterier är dock inte särskilt ljusa. Man skulle kunna göra en jämförelse med naturens växtlighet som under miljarder år utvecklats till fulländad omvandling av solstrålar i kombinat med vatten, till energi. Dessa perfekta "naturliga solpaneler" (biomassa) ger inte särskilt mycket energi per kvadratmeter/år.

Anmärkning: Även om flera av mina exempel för enkelhetens skull refererar till viss svensk statistik etcetera omfattas mitt resonemang givetvis hela världens klimathot och energihot, de är globala hot.  

Min oro tvingade mig att försöka hitta en ny enormt stor och förhållandevis ren energikälla. HyMeAir.com presenterar nu en ny innovation, den senaste nanotekniken, troligtvis den enda möjliga metod/process som ger dig, dina barn och världen en chans att överleva.

Luft och vind i kombination med den senaste tekniken, nanofilter/grafenfilter kan ge oss en helt ny, kolossalt stor och förhållandevis ren energikälla som klarar hela världen framtida behov av energi, och som dessutom kan eliminera förekomsten av för mycket koldioxid ur atmosfären.

Denna energikälla, luften vi andas, är så enorm att den räcker till för att ersätta alla andra energikällor och sannolikt samtidigt ge världen energi till en bråkdel av dagens energikostnad.

Förutom att vi avskaffar klimathotet kommer vi då snart ha råd att eliminera all extrem fattigdom.

Vi kommer då också få råd att skapa stora projekt som kan ge oss obegränsad tillgång till rent vatten, skolor och social omsorg samt förbättra vår miljö. Varje stat kan då också producera sin egen energi vilket eliminerar konflikter och krig om energiresurser. Sammantaget skulle tekniken/processen kunna rädda världen, förändra världen på ett för mänskligheten avgörande positivt sätt:

 1. Energikostnaderna skulle minska avsevärt för alla människor.
 1. Genom en klok introduktion, t ex liknande den som jag föreslagit, "no-more-poor", kan världen en gång för alla eliminera svår fattigdom, via en omfördelning av pengar som i praktiken inte drabbar någon, men gynnar många.
 1. Världens atmosfär kommer framgent inte störas av mänskliga gasutsläpp i stor skala.
 1. De flesta av världens länder kan börja producera sin egen energi och därmed elimineras konflikter och krig om energitillgångar, en mycket vanlig konfliktorsak.
 1. Världssamfundet kan ta beslut om att minska atmosfärens befintliga klimatgaser, till ett i förväg bestämt ppm-värde.
 1. Energi kan bli så billig att världen har råd att genomföra mycket stora angelägna projekt, t ex rent vatten till alla, förbättra vår miljö och mänsklighetens behov och sociala villkor i övrigt.

Vill vi försöka, eller vill vi fortsätta satsa på säker undergång - vindkraftverk och solenergi?

HyMeAir AB sätter under 2017 upp ett forskningskluster. Inledningsvis bestående av kunniga grafenforskare vars första fas blir att utröna luft/vind/nanofilters möjliga verkningsgrad.

Den slutliga målsättningen är att kunna producera förhållandevis ren energi till en produktions-kostnad som är lägre än 10 % av dagens lägsta produktionskostnader för energi.

Claes Persson

 

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande, Stockholm  2016-12-05              

"Whether you're a climate denier, climate followers or do not care about the climate, you are the big loser".

"FN:s klimat- och energipolitik är numera den största faran för mänsklighetens överlevnad, sedan konstruktionen av atombomben". "Du behöver inte tro på mig, men kolla gärna fakta,

t ex vad Vattenfall och Energimyndigheten säger, de totalsågar t ex vindkraftverk."

(SvD 12 sep) "Men du behöver inte oroa dig, HyMeAir har den ultimata och mest geniala innovationen för att rädda dig och hela vår värld": säger Claes Persson, vd HyMeAir.

"Allt du gör, äter eller konsumerar kommer snart vara hållbart - grönare än grönt".

"Du och dina barn kommer att få ett helt nytt liv: Mycket rikare, renare och ljusare, ingen behöver längre vara oroliga för överkonsumtion - vårt jordklot räcker mer än väl till alla".

Detta låter för bra för att vara sant, politiker, medier och de "goda gröna" säger ju tvärtom?

"Ta det lugnt, det blir ännu bättre": säger Claes Persson, innovatör av den nya, genialt enkla energitekniken: "När energin blir extremt billig, endast något öre per kWh, kan all svår fattigdom snabbt utrotas, se t ex mitt förslag: no-more-poor".

"Med så fantastiskt billig och ren energi kommer vi också att ha råd med mycket stora och komplexa projekt, t ex att ge hela världen rent vatten, utökad hälsovård, bättre miljöer och utbildning till alla". "Alla världens länder kommer dessutom att bli självförsörjande med extrembillig energi, vilket innebär slut på världens alla konflikter och krig om energiresurser som olja och gas". "Det enda som inte är en nyhet är det historiska faktum att när fantastiska innovationer uppstår, att så förvånansvärt många människor, inte förstår". 

Ett aktuellt och viktigt pressmeddelande från HyMeAir AB, VD Claes Persson, 

FN:s klimat- och energipolitik är numera den största faran för mänskligheten - sedan konstruktionen av atombomben.

Men du behöver inte oroa dig, HyMeAir har den ultimata och mest geniala innovationen för att rädda dig och hela vår värld.

"Allt du gör, äter eller konsumerar kommer snart vara hållbart - grönare än grönt".

"Du och dina barn kommer att få ett helt nytt liv: Mycket rikare, renare och ljusare, ingen behöver längre vara oroliga för överkonsumtion - vårt jordklot räcker mer än väl till alla".

Detta låter för bra för att vara sant, politiker, medier och de "goda gröna" säger ju tvärtom?

"Ta det lugnt, det blir ännu bättre": säger Claes Persson, innovatör av den nya, genialt enkla energitekniken:

"När energin blir så extremt billig, ett öre per kWh, kommer all svår fattigdom snabbt utrotas. Med så fantastiskt billig och ren energi kommer vi också att ha råd med jättestora projekt, t ex att ge hela världen rent vatten, utökad hälsovård, bättre miljöer och utbildning till alla". "Alla världens länder kommer dessutom att bli självförsörjande med extrembillig energi, vilket innebär ett slut på världens alla konflikter och krig om energiresurser som olja och gas".

"Det enda som inte är en nyhet är det historiska faktum att fantastiska innovationer ständigt uppstår, att bakåtsträvarna då alltid har svårtatt förstå att man faktiskt kan rädda världen"  

En ny filtreringsmetod kommer att eliminera klimathotet fullständigt inom cirka 5 år.

"Nano Towers" med den senaste filtreringstekniken filtrerar helt enkelt bort all koldioxid och de växthusgaser som vi vill bli av med. Med samma självklara filtreringsmetod kan man också lätt ta tillvara all vätgas och metangasenergi som luften innehåller. Det är ett veten-skapligt faktum att den luft vi andas innehåller all energi som mänskligheten behöver.

Luft är gratis, dina energikostnader kan därför snart sänkas med mer än 90 %, nästan gratis energi. Forskare och experter som hittills kommenterat Nano Towers: "Mycket intressant".

Den stora faran just nu är att: världens ledare, "klimatexperter", massmedier och elit-etablissemanget än en gång samlats i ett "klimatmöte". Vi vet alla vad som då händer:

Alla klimatmöten sedan Rio 1992 har bevisligen förvärrat och riskerar vår framtid. Fakta: Koldioxidhalten har ökat från 350 till 400 ppm. Användande av fossila bränslen exploderar. Kostnaderna sväller med 10 000-tals miljarder kr per år efter varje möte. Vi använder fort-farande bara 13 % "förnybar" energi, vilket är exakt samma andel som vi gjorde 1992!

HyMeAir har nu informerat de flesta stora överstatliga organisationer FN m fl,

även alla stora "gröna" organisationerna som hävdar att de värnar om klimatet,

att det nu finns en ny metod som snabbt kan rädda planeten och förbättra våra liv.

Nu finns det alltså en möjlighet att omedelbart bryta den mycket onda utvecklingen.

Att inte som man har hittills gjort, med en dåres envishet fortsätter att återupprepa samma metod som inte fungerade i går, som inte funkar idag, och som inte heller kommer att fixa några klimatproblem i morgon. Vi får innerligt hoppas att världen ledare, "klimatexperter",  mediaetablissemanget och de "gröna goda människorna" nu tar till sig ny teknik som inom kort kommer att rädda och förbättra hela världens framtid. Frågan är:

Vill klimatmöteseliten ens ta ansvar för att försöka rädda världen med ny teknik, eller finns det andra intressen som man hellre vill försvara och bevara?

Hur fungerar denna nya innovation? Som alla vet är energi oförstörbar. Med hjälp av elementär kemi, fysik, atomfysik och ny teknik kan vi nu rädda världen. Fakta:

Luften vi andas är fylld av energi, ungefär 1,3 kilo energi per kubikmeter.

Själva lever vi av energikomponenten syre som finns i luften vi andas. Växter och träd lever av den koldioxid som finns i luften.

 

Vanlig luft innehåller också lätt omvandlingbar energi: Vätgas och metangas, visserligen i mycket små mängder - men det finns som bekant enorma mängder luft - som är gratis.

För att komma åt luftens energi behövs en billig kraftkälla: Vindens kraft är gratis.

För att komma åt vätgas- och metangasmolekyler ur luft/vind behövs en sil, ett filter.

Idag har lyckligtvis helt ny teknik tillkommit: Vi har börjat tillverka nano- och grafenfilter.

Det är lätt att förstå att nanofilter kan separera och filtrera ut olika molekyler ifrån varandra.

Efter flera års forskning kan HyMeAir nu presentera innovationen: "Nano Towers":

Ett stort filter som samlar upp energigaserna ur luft med hjälp av vindens kraft.

Nanofiltreringsteknik används redan idag för att rena vatten från dåliga molekyler.

Övrig teknik är också i stort sett välkänd, självklar och tillämpas dagligen.

De flesta förstår att det enda som återstår för att rädda världen, är att snarast möjligt prova

ut de filtertyper som ger bäst verkningsgrad för effektiv filtrering av luft.

Luften runt omkring oss innehåller de facto så mycket energi att den täcker världens hela behov av energi. Denna energi är dessutom hyfsat ren.  

Vi behöver m a o aldrig mer borra eller gräva, bygga vattendammar eller kärnkraftverk och vi slipper också den extremt dyra (de facto smutsiga) energin från vindkraftverk, sol och ved.

Med samma självklara och enkla filtermetod kan man givetvis också lätt och billigt filtrera ut den koldioxid som vi vill bli av med. Vi behöver aldrig mer ha några flera klimat-möten för 50 000 människor. "Elitens" festivaler som kostar dig 10 miljarder kr per årsfest.

Vi behöver inte heller lägga ut 10 000-tals miljarder kr varje år för att på ett befängt sätt "försöka" förhindra de klimatförändringar som beror på människors utsläpp av klimatgaser.

HyMeAir AB är ett svenskt bolag grundat av innovatören Claes Persson, en entreprenör som sedan 1968 skapat flera framgångsrika företag. HyMeAir har vidareutvecklat Claes Perssons innovation till en energianläggning som fått namnet "Nano Towers".

Läs mer om: Nano Towers, klimat, energi, fysik, kemi och atomfysik i bifogad populärveten-skapliga information. Information som är livsviktig för dig, din familj och världens framtid.

OBS

REGERINGEN: STEFAN LÖFVEN, ISABELLA LÖVIN M FL ÄR INFORMERADE, MEN DE VILL ABSOLUT INTE ATT DU OCH DINA BARN SKALL FÅ SÄKER OCH RIK FRAMTID, DE IGNORERAR ALL NY TEKNIK. DE VILL INTE ENS TALA MED MIG ELLER UNDERSÖKA DENNA NYA TEKNIK.

DE TYCKER UUPENBART ATT DET ÄR UTMÄRKT ATT DU OCH DINA BARN GÅR MOT EN KATASTROF OCH ATT DU MÅSTE BETALA MINST 100 000 KR PER ÅR I "KLIMATSKATTER" 

 

Regeringen                                                                             Stockholm den 2016-10-27

Statsråden Sven-Erik Bucht och Per Bolund 

Jag läste kungörelsen där ni som representanter för  regeringen utlovar 650 miljoner kr till utvecklingsföretag "investeringsfond som kan ge stöd i den tidiga fasen av utvecklingen".

Jag tror inte att mitt företag HyMeAir AB kommer att få ett enda öre, trots att jag via min forskning har funnit det ultimata sättet att rädda världen, både från klimatförändringar och den mer allvarliga, kommande energikrisen?

Låt mig berätta om verkligheten i Sverige för en vanlig hederlig företagare och Almi:

Jag har sedan 1968 grundat ett par dussin företag, t o m Sveriges mest snabbväxande börsbolag under 1990-talet, anställt omkring 2000 människor, troligen genererat minst en miljard i skatter, patenterat och lanserat många unika patent och uppfinningar, t ex det första patentet för det "knappsystem" som Apple, mobiltillverkare och Smart TV idag använder.

Eftersom FN och världen inte har lyckats lösa våra energi-, och klimatproblem, tvärtom dramatiskt förvärrat våra utsikter att överleva, kände jag mig personligen nödsakad att försöka lösa dessa problem, jag har ju barn, barnbarn och vänner. Ert uttalande:

"När världens alla länder nu på kort tid ska ställa om från fossila bränslen till förnyelsebart krävs nya tekniska lösningar som ännu inte är uppfunna. Miljöteknikutvecklingen går idag mycket snabbt. Nya innovationer som minskar energiförbrukning kombinerat med stora framsteg inom förnyelsebar energi håller på att konkurrera ut fossila bränslen på många marknader. Många nya företag står redo inför ytterligare tekniksprång och därmed kunna leverera morgondagens lösningar för en omställning i energisektorn. Teknikintensiva företag skiljer dock ut sig mot andra företag på så sätt att det kräver en annan typ av långsiktighet, vilket gör att det privata kapitalet många gånger drar sig för att investera i viktig teknologi för hållbara lösningar som kan lösa klimatutmaningarna."

Jag hoppas att detta inte betyder flera storsatsningar på medeltida energislag "väderkvarnar, solstrålar och ved", som vi alla vet misslyckades för flera hundra år sedan, och även idag?

Verkningsgraderna på dessa energislag har i stort sett redan slagit i taket, självklart kan man krama ut några procent till, men dessa procent kommer inte göra någon större skillnad.

Vattenfall uppger att senaste satsning i Skottland på 11 vindkraftverk kostar 3,3 miljarder.

Den energi som dessa kommer att leverera under 20 år, innan de måste skrotas, kommer att kosta cirka 2,20 kr per kWh att producera. Vattenfalls VD säger offentligt, att utan massiva subventioner kan man inte bygga och driva vindkraftverk.  Solenergi är ännu dyrare.

England har nyss beställt två kärnkraftverk, man garanterade byggbolagen att de skulle få minst 1.10 kr per kWh.

Olja och gas kostar cirka 0,25 kr per kWh att producera.

Självklart kommer människor runt om i världen köpa så billig energi som möjligt, allt annat är naivt att tro på. Volymerna av olja och gas ökar dramatiskt varje år, olja nu snart 100 miljoner fat per dag. Vi har inte en enda procent mer "förnybar" energi idag än 1992, cirka 13 %.

Citat: "förnyelsebar energi håller på att konkurrera ut fossila bränslen" detta är m a o inte sant.

Utan subventioner skulle vi nog inte ha särskilt många vindkraftverk eller solceller i världen.

I dag utgör världens energikostnader ca 12-14 % av världens BNP. Om 15-30 år när den billiga oljan och gasen har tagit slut kommer energipriserna fyrdubblas. Hälften av allt vi människor behöver i livet, cirka 50 % av BNP, kommer snart att utgöras av energikostnader.

OBS detta inte har något att göra med inflation, alla kommer helt enkelt bli fattiga.

Samtidigt ökar världens befolkning till över 10 miljarder + 50 %, nya unga konsumenter.

Efter tre-fyra års forskning, hundratusentals kronor i utgifter har jag nu PCT-patentsökt den ultimata lösningen på världens koldioxid-, och energiproblem (Se bifogad information).

Min lösning var något mer komplicerad att komma fram till än den som gav nobelpriset till Andre Geim och Konstantin Novoselov som fick fram grafen via en tejpbit.

(Notera att grafen redan var patenterat, innan nobelpristagarna började "forska" om grafen, uppfinnarna Bor Jang and Wen Huang, US patent 7071258, 2002.) 

Jag har hittat lösningen för att eliminera överflödig koldioxid, men även löst det mycket större problemet, att rädda världen från den kommande brutala energikrisen.

Ingen enda av de forskare som kontaktat mig har några invändningar eller kritik mot min populärvetenskapliga information, man tycker innovationen är mycket intressant.

Kritik är positiv för vidare utveckling, men jag har ännu inte erhållit någon sakligt kritik.

Självklart förväntade jag mig visst mått av erkännande och stöd för att kunna slutföra tester för att uppnå högsta möjliga verkningsgrad.

Faktiskt förväntade jag mig t o m lite "hurrarop", "räddar världen", särskilt från dedikerat "gröna och hållbara" människor och organisationer.  

Jag fick emellertid snart erfara, att försöka rädda världen, att rädda våra barn och barnbarn, inte är särskilt intressant för politiker, "gröna" organisationer eller FN.

Gandhi: "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win." 

Jag är inte heller den typ av människa som lätt ger upp.

Jag insåg dock att jag inte skulle få något stöd av staten. Jag upptäckte nämligen att av de anslag om 33,1 miljarder kr "För forskning och utveckling, 2015" gick 99,22 % till universitet och myndigheter. Endast 0,78 %  till fristående uppfinnare/innovatörer, trots att det är just dessa som varje år står för 80 % av alla viktiga innovationer.

EU Horizon 2020 var inget att tänka på. Jag tror inte att någon innovatör eller enskild människa klarar av att sända in en ansökan om stöd från Horizon 2020 - kolla själva reglerna.

Mitt jobb är att utveckla innovationer till gagn för samhället.

Naiv som jag är trodde jag att Almi, Vinnova och andra myndigheter var till för att ta över det formella förfarandet för fortsatt uppföljning, efter att innovatören utfört sitt unika arbete?

Om en läkare finner en metod att utrota cancer skulle det knappast vara någon som anser att denne läkare själv, utan lön och utan byggkunnande, även skall bygga cancersjukhusen?

Jag beslutade mig dock för att testa "systemet" och  svenska staten genom att söka lägsta möjliga stöd, från Almi, en "Innovationscheck" om tusen kronor.

Jag har ju trots allt genererat miljardbelopp i skatter, anställt några tusen människor och skapat flera nydanande tekniker sedan 1968,  jag satte t ex också fart på Internetanvändandet i Sverige under slutet av 90-talet.

Nu kunde jag dessutom visa upp en innovation som inom några år kommer att eliminera all den koldioxid som vi vill bli av med samt även leverera förhållandevis ren energi till en produktionskostnad om uppskattningsvis 0,01 kr per kWh. En innovation som kommer att rädda världen från fattigdom och eliminera extrem fattigdom.

Detta via en enkel grundläggande metod som bygger på elementär fysik och atomfysik.

Min fråga till staten/Almi var: Kan denna genombrottsforskning vara värt en tusenlapp i stöd för att slututveckla metoden, en tusenlapp utav de 33 miljarder kr som staten varje år satsar på "Forskning och utveckling"? 

Almi började med att tvinga mig att gå en grundkurs om hur man startar en företag. För mig var givetvis detta en fullständigt värdelös information under 2-3 dyrbara timmar av min tid. Efter denna kurs försökte Almi tvinga mig till ytterligare grundkurs hur man startar företag. Jag vägrade och bad om att få träffa en "innovationsrådgivare".

Jag fick då träffa en ung man, under 20 minuter.

Det enda han kunde upplysa mig om var att jag absolut inte skulle kunna få ens en tusenlapp i innovationsstöd, även om min forskning och innovation de facto snabbt kunde rädda världen.

Motiveringarna var:

Jag var inte en ung och oerfaren "forskare" med månadslön från ett universitet.

Mitt innovationsföretag var alldeles för nystartat och innehöll endast mig, en PCT-patentan-sökan i 148 länder (Vilken tagit tre år av forskning att verkställa.), en stor skuldbörda, samt bolagets Hemsida.

Jag hade inte tre anställda.

Jag hade inte haft någon försäljning/omsättning om minst 1,5 miljoner.

Jag endast haft några hundratusen kronor i utgifter, men inga inkomster. (Mina egna pengar och utlägg för att rädda mänskligheten.)

När jag knallade hem från Almi förstod jag varför jag endast fick 20 minuters "rådgivning" och varför "innovationsrådgivaren" inte ens ville titta på min dokumentation. "Köttgrytan",

33 miljarder, har en helt annan målsättning och andra förmånstagare än rubrikens innehåll.

Såvitt jag kan förstå är det riksdagen och/eller regeringen som ansvarar för de direktiv som myndigheter tilldelas. Det är av detta skäl som jag tillskriver er i denna sak.

Hur kommer direktiven för de 650 miljoner kronorna utformas, som Almi skall handha?

Skall staten och Sverige fortsätta stänga ute oss som faktiskt genomför seriös forskning, utveckling och innovationer?

Med hopp om ett snabbt svar på tidigare och följande frågor:

Kommer HyMeAir AB:s unika metod utestängas från forskningsstöd av "formella skäl"?

Vill regeringen försöka rädda världen genom att tilldela resurser till HyMeAir för att börja bygga testanläggningar för att kunna utprova bästa möjliga verkningsgrad för metoden:

luft, vind och nanofiltrering?

Jag hoppas att mitt brev har klargjort att jag vill slippa få ett meningslöst svar från er som uppmanar mig att söka stöd genom diverse olika myndigheter eller organ.

Med vänlig hälsning

HyMeAir AB

Claes Persson

Bifogar information om den innovation som HyMeAir AB försökt presentera för staten.

Jag kan emellertid "trösta" regeringen med att det finns flera som vägrar inse fysikaliska sanningar och fakta eftersom det stör deras inskränkta "revir", t o m tidningar som Ny Teknik, tiddningar och journalister som man skulle tro är nyfiken på ny teknik som kan rädda dem själva och deras barn.

Deras inskräkta attityd är dock av större egoistikst värde för dessa journalister ego och "övertygelse", än att ens försöka hitta en möjlighet att rädda sina egna barn.

HyMeAir AB  www.hymeair.com   info@hymeair.com   +46705623980                                                                            

Ny forskning/innovation räddar världen från klimatförändringar och den kommande energikrisen.

HyMeAir har nu offentliggjort en innovation som innebär att man på ett enkelt sätt, via kombinationen av luft, vindens kraft, och den senaste nanofiltertekniken, helt enkelt filtrerar fram luftens energimolekyler, vätgas och metangas via "Nano Towers". Luften vi andas inne-håller de facto all energi som världen behöver. Allt detta enligt elementär fysik och atomfysik. Samma filtreringsteknik kan användas för filtrera ut koldioxid vilket innebär att vi inom några få år på ett enkelt sätt kan reducera koldioxidhalten till den nivå som vi anser vara lämplig. Olika forskare har redan bedömt HyMeAirs nanofiltreringstekniken som mycket intressant. FN:s klimatmöten, certifikat, särskilda energiskatter, vindkraftverk, solenergi och biobränslen är överflödiga. Klimatförändringar beroende på koldioxid kan elimineras.

Världen satsar årligen tusentals miljarder för att motverka människors utsläpp av CO2 samt införa "förnybara energikällor". Vi vet nu att alla insatser skändligen misslyckats. Koldioxidhalten har ökat från 350 ppm till mer än 400 ppm. Klimatmötet i Rio 1992 och uppföljaren i Kyoto 1997 fastslog att klimatgaser skulle minskas med 5% fram till 2008/2010. Effekten har blivit den rakt motsatta, koldioxidhalten har ökat från 350 ppm till 400 ppm.  Efter varje FN-klimatkonferens har klimatgaserna ökat explosivt, +15 % jämfört med 1992! Detta är den största och snabbaste ökningen någonsin.

Klimatmötet i Paris kostade USD 1000 miljoner.

Vill vi verkligen fortsätta stödja FN bevisligt livsfarliga penning- och framtidsdestruktion?  Att börja bygga initiala prototyper, "Nano Towers", som kan eliminera all den koldioxid vi vill bli av med kostar USD 1 miljon!

Allmänt väntar man sig att "ny teknik" skall lösa problemen. Men vilken "ny teknik"? Den nya tekniken kan inte vara fler väderkvarnar, solstrålar och ved? Den tekniken misslyc-kades redan på medeltiden och är även idag alldeles dyr att producera. I dag har vi inte en enda procent mer "förnybar energi" än vi hade 1992, fortfarande 13 %, trots enorma satsningar på dyrbar energiproduktion via vindkraft, solenergi och biobränsle. Dessa mycket dyra energikällor har inte bara blivit en extremt subventionerad världsindustri, utan också en helt ny "världsreligion". Detta trots att vindkraftverk troligtvis släpper ut mer klimatgaser än fossila bränslen, att bygga, elnät, underhålla, driva och skrotas  efter - 20 år! Många människor känner desperation och hopplöshet: Att FN och människor varje ny dag, med dårens envishet, satsar på det som inte fungerade i går, som inte funkade i förrgår, och som inte kommer att fungera i morgon, är sannerligen häpnadsväckande.

Den verkligt farliga katastrofen drabbar oss redan inom 15-30 år - enorma energipriser. I stället för den snabba tillväxten som vi blivit vana vid under de senaste 160 åren kommer vi att inom 15-30 år få uppleva en accelererad fattigdom. Vi vet redan i dag att billig olja, billig gas, och i viss mån även billig kol, snart tar slut. Det är känt att Saudiarabien redan har börjat förbereda sig på den dramatiska förändringen. Rå energi av olja, gas och kol kostar idag cirka USD 0,03 per kWh, den utgör mer än 80 % av världens energikonsumtion. Trots att vi vet att den billiga oljan och gasen snart tar slut, ökar vi produktionen - olja nu till nära 100 miljoner fat/dag. Vind-, sol- och biobränslen kostar minst fyra ggr mer. Trots alla skriverier utgör denna energi endast 1-2 % av världens energiförbrukning. England tecknade nyss ett kärnkraftavtal, man garanterade investerarna minst USD 0,13 per kWh, fyra ggr högre pris än dagens billigaste energi. Fakta är att alla nya avtal rörande vindkraft, solenergi, biobränsle och kärnkraft tydligt visar på att morgondagens ekonomiska "dödsdom" närmar sig blixtsnabbt.

Energikostnaderna kommer snabbt att stiga från cirka 13 % av världens BNP till 50 %. Vad händer då?  Billigt i dag kommer att bli mycket dyrt i morgon, allt innehåller ju energi. Transporter, vatten, ljus, bostäder, mat, värme, kläder, allt kommer att bli mycket dyrare samtidigt som inkomsterna minskar. Snart blir det svårt att överleva. De kommande explosiva prisökningar på energi har inget att göra med inflation, vi blir helt enkelt fattiga. Många av oss kommer inte ens ha råd att köpa mat. De människor som längtar tillbaka till "svunna tider" kommer att bli bönhörda, våra liv kommer snabbt att kastas tillbaka till ett medeltida elände.

Du och dina barn kommer snart att få uppleva något som världen inte varit med om under de senaste 160 år, sedan Williams "upptäckte" olja. Efter upptäckterna av allt billigare olja och gas blev plötsligt världens tillväxt varje år enorm. Denna unikt höga tillväxt kommer att upphöra tvärt, mycket snabbare än den inträffade, redan om 15-30 år. Oljan tar inte slut, men kommer att bli mycket dyrare. Effekten blir sannolikt tragisk och våldsam.

En olycka kommer sällan ensam. Vi kommer alla bli fattigare när energipriserna fyrdubblas. Samtidigt ökar världens befolkning till fler än 10 miljarder, +50 % nya unga konsumenter. När du och andra människor som är vana att bli rikare för varje år som går, i stället, om några få år, kommer att bli fattigare och fattigare, vad kommer då att hända mellan människor?

Klimatförändringar orsakade av människor är troligtvis allvarliga, ingen vet säkert, hur mycket, eller när? Det är sannolikt att världens fossila utsläpp av 40 miljarder ton koldioxid per år påverkar klimatet, men hur?

Det som vi däremot helt säkert vet är att uppåt fyrdubblade energikostnader om några få år kommer att utlösa omfattande katastrofer, även inom demokratiska länder som idag är hyfsat stabila. Dagens flyktingströmmar, politiska slagsidor som brexit, konflikter och krig kommer sannolikt kunna liknas vid en vårvind, jämfört med det som vi alla snart tvingas uppleva.

Vi måste snabbt hitta en helt ny, en enormt stor, och en förhållandevis ren energikälla. En möjlig lösning är att börja använda ny forskning som tar tillvara all energi, den vätgas och metangas som finns i  luften vi andas, att nyttja vindens kraft tillsammans med modern teknik, nano- och grafenfilter. Denna nya innovation kan lösa alla våra enorma problem. Vanlig luft innehåller de facto all energi mänskligheten behöver. Dessutom kan kostnaden för denna energi bli en bråkdel av dagens energikostnad och utrota extrem fattigdom.

Din, dina barn och världens framtid behöver inte bli en katastrof inom 15-30 år. Framtiden kan i stället bli renare och mer lysande än någonsin tidigare. Vi behöver då inte försvara oss mot andra fattiga människor för att klara livhanken, men vi måste agera snabbt. Vi vet att allt som vi hittills har gjort, allt som vi har investerat tusentals miljarder i, blixtsnabbt är på väg att förvärra allt som vi värnar om, vi borde kanske börja tänka om?

Att utveckla innovationen som HyMeAir presenterat går snabbt och är mycket billigt. Vi måste omedelbart börja ta tillvara denna nya forskning för att rädda världen. Lösningen finns idag, den enorma energikällan - luft. Det är ett vetenskapligt faktum att luften vi andas innehåller all energi mänskligheten behöver.  Kostnader för snabb och enkel slututveckling av denna nya teknik handlar inte om miljarder, USD 1-10 miljoner, i sammanhanget är detta "kaffepengar", dessutom kommer det att gå fort, högst några få år. Nanofiltrering är numera känd teknik: Nanofiltrering används i dag för att t ex filtrera bort dåliga molekyler från vatten.                                                                                                                  

Självklart har jag personligt intresse av att "Nano Towers" blir världens räddning.  Mycket viktigare för mig är att mänskligheten snabbt upphör med FN:s vandringen mot en säker undergång, att vi i stället tar tillvara ny teknik och energi för en trygg framtid. Som en ganska utsliten 73-åring har jag ju dessutom i stort sett levt livet färdigt. Gandhi: "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."  

Vi vet att kortsiktigt "egocentriska" människor finns överallt, inom FN, EU, svensk politik m fl. Förhoppningen är givetvis att denna process inte skall ta så lång tid som den tog för Gandhi. Jag hoppas att du, dina barn och mänskligheten kommer att vinna. Det är bråttom att hitta en ny, en enormt stor, och en hyfsat ren energikälla. Claes Persson

HyMeAir AB  www.hymeair.com   info@hymeair.com   +4670562398 

Elementary physics and atomic physics.

Air and wind - this happens during one second

Diffusion. Each second collides each molecule in air 2 million times with another molecule.

Each collision means that the molecule moves, bounces, 8 million parts of a centimeter, on one second a movement of 2. 5 millimeters.

Graphene. Graphene filter is 10 nanometres, very thin 0. 00001 millimeters.

Osmosis. A molecule which is smaller than the voids in the screen will always pass through the nano filter, bounces through the filter. If the filter e.g. would share a closed container would the molecules can pass through the filter in a short time, balance, so that there are as many of these molecules in the entire bottle.

Air. The air around us weighs 1 300 grams per cubic meter. A minuscule part of the air contains energy, hydrogen gas, and methane gas, but there are massive amounts of air.

It is a scientific fact that the air we breathe contains all the energy humanity need. Nature will newly form hydrogen and methane. There are so much hydrogen and methane gas in the air that this energy can replace all other energy sources in the world.

The Wind and molecular movement. At an average wind speed of 10 meters per second against the graphene filter "squeezed" the number of small molecules through the filter by the power of 10-meter wind speed, diffusion, and osmosis.

Nano, graphene filter. An average wind speed of 10 m/s and one big "Nano Towers" with a filtering surface area of 220 000 square meters captures 70 000 billion cubic meters of air per year. The air in these 70 000 billion cubic meters contains hydrogen and methane gas with an energy content equivalent to 1 TWh. This amount of energy corresponds to the energy supply from about 200 wind turbines. (Wind turbines statistics, Sweden 2015)

To increase the filtering surface and the efficiency of the surface should the surface be designed to create turbulence and also corrugated. Always pumping out the hydrogen molecules, helium atoms and methane molecules that made it through the filter so that the constant is a slight negative pressure in the first small "gas store" (after the nano filter) to a larger stock. Then will not diffusion and osmosis significantly influence a negative outflow through the filter back into the surrounding air.

Nature has helped us to both captures massive amounts of energy and take care of all climate gasses in an easy way - by good molecule sizes.

For simplicity, in the example below, an integer of the molecules combined atomic mass, which also gets to represent it in each case matched filter size: Hydrogen 2, Helium 4, Methane 16, Nitrogen 28, Oxygen 32, Carbon dioxide 44, Nitrogen oxide 44.

To collect cheap and powerful energy in a Nano Towers is accessible: Hydrogen 2, Helium 4, and Methane 16, the atmosphere smallest molecules. The filter does not let through molecules that are larger than 16. A gas canister after the filter receives and collect energy gasses, hydrogen, and methane gas. (Helium gas can we ignore.) In a full-scale NanoTowers, for the extraction of hydrogen and methane, should the first gas container be less one cm thick.

Collect carbon dioxide and nitrogen oxide in a single Nano Towers: To be able to collect the carbon dioxide and nitrogen oxide we need two nanofilters.

The first 45-filter shuts out molecules larger than 45. The second 43-filter keeps the carbon dioxide in the gas container. Since air contains about 99 % nitrogen and oxygen, smaller molecules than 43, blows these straight through both the first and the second filter.

To collect booth energy and greenhouse gas in a single Nano Towers, might be possible. Since 99 % of air, including hydrogen and methane blowing straight through the "carbon dioxide trap" than the tower can also be equipped with a 16-filter to collect the hydrogen gas and methane gas and let the rest of the air blow out into the surrounding air.

These NanoTowers have two features, first to capture the atmospheric content of carbon dioxide and in the next step to capture the content of hydrogen and methane gas in the air.

FAQ

About graphene: https://www.youtube.com/watch?v=WEnO6AJeP7k

A Nano filter can not "clog." The objection is easy to understand, spontaneously, one compares with e.g. a strainer used in a kitchen. In the cavities of nano- or graphene filter can no particles get stuck. Also, a nano filter rejects dirt.

Construction cost. A NanoTowers is a simple construction. Some poles of lattice-work technology. The cost should be about the same as the construction cost of a wind turbine. The nano-filters can be used in this context, is not likely to be of very high quality. For example, the University of Glasgow recently reduced the price to manufacture graphene, from USD 100 to USD 1 per square meter. The next step, to take advantage of all the experience in construction and other known techniques for building well-functioning NanoTowers is not very complicated.

Other expenses. Everyone understands that network deployment, operation, maintenance and disposal costs of one Nano Towers is considerably cheaper than 200 wind turbines, at best, the same cost as one single wind turbine.

Energy price. The average price of energy will go down from today's 0, 03 - 0, 30 USD per kWh to about 0, 001 per kWh. At best, one hundredth of today's energy costs, which would then eliminate the deep poverty of the most vulnerable. Give the world clean water and much more useful possibilities. We will all be rich, and we do not have to worry about the climate or environment anymore.

Simple testing. The only to be explored is testing different Nano filter type ability and efficiency to separate and capture the gasses we want to access. Obviously, this is a relatively inexpensive, easy and transparent work.

Prototypes. Obviously, one needs to build prototypes for final testings. The basic technique is well known and used worldwide, e.g. to purify water from molecules with nano filters.

This air, the wind, and nanotechnology need to be tested and honed through basic research, technological development, and prototyping.

Initial tests at the laboratory level will not cost very much, probably US $ 1 million. After one year of practical tests, it will surely be known about the effectiveness of utilizing energy, hydrogen and methane, as well as the efficiency to capture carbon is high enough to begin full-scale development.

Most likely, the two different systems will work correctly, the production of very cheap energy gas, and also be able to eliminate all the carbon dioxide that we want to get rid of, to remove the human-made climate change forever.

Now it is time for UN and countries, green organizations, and corporations stop the fiasco, the danger, and to start to eliminate climate change and exploit our air, cheap and clean energy.

I have now announced my primary work and my discovery. In addition to thousands of hours of work, I have paid the costs with my funds. But I have not, of course, the necessary capability nor the money needed to complete the last step, to build "NanoTowers."

It is now up to the evidence. UN, environmental organizations and all of the 50 000 representatives who visited the Climate Conference in Paris in 2015 "to save the world." Now it's time to show if you want to continue to pursue the same concept as has been done since 1992, a concept that demonstrably is one of the humanity's greatest failures, or start to use the new technique. I look forward that those who are serious and want to save the world will contact me, to start save the world, instead of visiting funny festivals all over the world.

The Paris summit, the total cost was about USD 1000 million. To make NanoTowers, initial testing, and start to get rid of the carbon dioxide will cost about USD 1 million.

Companies who want to be the future winners:

HyMeAir will 2017 initiate cooperation with companies that are interested in HyMeAir and this patent-pending technology.

I have understood that most stakeholders are involved in the current energy development, but might be willing to spread their risk by taking part and make the investment in the revolutionary advancements HyMeAir can offer. This new technology development can not be stopped.

If you, in addition to this century's best investment, also are interested in receiving the medal "We saved the world," then I hope you will contact me for further talks.

About HyMeAir, CEO, and inventor Claes Persson: I have founded more than a dozen companies since 1968, also a public listed company which then became Sweden's fastest growing company for a few years and winner of the Stockholm Stock Exchange. I have made some successful inventions. I have worked with technical business development at the highest level with companies like IBM, Microsoft, Intel, and Telia. I have employed almost 2,000 people. But of course, I have my flaws. One of my weaknesses shown by this information, I'm dyslexic. That does not prevent me from being a little cocky and believes in my ideas.

Claes Persson

HyMeAir AB  www.hymeair.com   info@hymeair.com   +46705623980

UN Climate And Energy Policy Are The Most Greatest Danger To Humanity. (After The Construction Of The Atomic Bomb.)

But Do Not Worry, HyMeAir Have The Ultimate And Most Genius Solution To Save Our World

HyMeAir offers a 90 percent reduction of current energy price (you will save USD 1000 per month) and also, with the same air filtration method, an effective solution to the increasingly uncontrollable problem of carbon emission and pollution. HyMeAir, a new-age company in the energy technology sector, claims to have cracked the code to achieve better air quality and reduced level of carbon dioxide in the air.

HyMeAir has presented a filtering method what is an exciting new invention that will give the world, almost free energy and the same filtering method can also spare the future generations from the severe ill-effects of human-made carbon dioxide.

"We have all seen the utter fiasco of climate change initiatives by the UN during the recently concluded climate conference Paris Summit 2015," 
says Claes Persson, CEO, and inventor of the future energy technology. 
We have just witnessed the fastest increase in carbon dioxide level ever to 400 ppm despite spending billions of dollars on climate change projects. 
Our uniquely designed and innovative Nano Towers can reduce carbon dioxide level quickly and to a very low cost."

Nano Towers has the potential to change the world for future citizens and us and can make it a much safer and healthier place to live. What's more, it can be done at a minuscule fraction of the cost of what is being spent today. 
According to the IMF, 2015 climate change failures cost was USD 6300 billion, six percent of world's income, healthcare, and other welfare. 
You pay six percent every day because of this UN climate change fiasco!

Claes Persson has been researching to discover something that can save the planet, this and future generation. 
Tireless effort of many years has paid off as he has found a new method of extraction reasonably clean energy: 
hydrogen and methane, from the ordinary air and that to a very low price.
HyMeAir is planning to build Nano Towers prototypes to achieve the best efficiency.

It’s a scientific fact that the air to breath contain all energy that humanity need: 
air, wind power, and advanced nano filtration can provide all energy that our world needs. 
Simple basic technique built on elementary physics and atomic physics.

While the total cost of organizing, and managing the Paris Climate Meet was at least USD 1000 million, it will cost just 1 million and one years to make the Nano Towers prototypes and start to get rid of the carbon dioxide and also to extract energy. 
Climate meets are money-guzzling programs that have not helped in making the world a place to survive despite 25 years of high-level meetings, festivals, and campaigns.

HyMeAir is now seeking contact and cooperation with companies, researchers, and organizations to spread awareness of their program and fund the project.
The company wants those who are interested in future energy technology to come together to create a great success.
HyMeAir CEO expects a continued good response to the project, primarily because of the extremely low power production cost, estimated at USD 0.001 per kWh.

Within a few years, Nano Towers has the potential to save the world from the adverse effects of energy crises and climate change. Implemented on a large scale, Nano Towers can soon replace all other energy sources around the world.

About HyMeAir: HyMeAir is a Swedish company founded by Claes Persson, an entrepreneur with many successful launches to his credit. HyMeAir has created a new innovative product called Nano Towers designed to eliminate the upcoming energy crises and also give the world clean and healthy air at very low energy prices. It is an simple innovative product built on elementary physics and atomic physics.

Company Name: HyMeAir AB, Stockholm, Sweden
Contact Person: Claes Persson - CEO
Email: claes.w.persson@gmail.com 
Website: http://www.hymeair.com

https://www.youtube.com/watch?v=mTC8GOo__0o&feature=youtu.be

UN Climate And Energy Policy Are The Most Greatest Danger To Humanity. (After The Construction Of The Atomic Bomb.)

But Do Not Worry, HyMeAir Have The Ultimate And Most Genius Solution To Save Our World

HyMeAir offers a 90 percent reduction of current energy price (you will save USD 1000 per month) and also, with the same air filtration method, an effective solution to the increasingly uncontrollable problem of carbon emission and pollution. HyMeAir, a new-age company in the energy technology sector, claims to have cracked the code to achieve better air quality and reduced level of carbon dioxide in the air.

HyMeAir has presented a filtering method what is a sensational new invention that will give the world, almost free energy and the same filtering method can also spare the future generations from the severe ill-effects of human-made carbon dioxide.

"We have all seen the utter fiasco of climate change initiatives by the UN during the recently concluded climate conference Paris Summit 2015," 
says Claes Persson, CEO, and inventor of the future energy technology. 
We have just witnessed the fastest increase in carbon dioxide level ever to 400 ppm despite spending billions of dollars on climate change projects. 
Our uniquely designed and innovative Nano Towers can reduce carbon dioxide level quickly and to a very low cost."

Nano Towers has the potential to change the world for future citizens and us and can make it a much safer and healthier place to live. What's more, it can be done at a minuscule fraction of the cost of what is being spent today. 
According to the IMF, 2015 climate change failures cost was USD 6300 billion, six percent of world's income, healthcare, and other welfare. 
You pay six percent every day because of this UN climate change fiasco!

Claes Persson has been researching to discover something that can save the planet, this and future generation. 
Tireless effort of many years has paid off as he has found a new method of extraction reasonably clean energy: 
hydrogen and methane, from the ordinary air and that to a very low price.
HyMeAir is planning to build Nano Towers prototypes to achieve the best efficiency.

It’s a scientific fact that the air to breath contain all energy that humanity need: 
air, wind power, and advanced nano filtration can provide all energy that our world needs. 
Simple basic technique built on elementary physics and atomic physics.

While the total cost of organizing, and managing the Paris Climate Meet was at least USD 1000 million, it will cost just 1 million and one years to make the Nano Towers prototypes and start to get rid of the carbon dioxide and also to extract energy. 
Climate meets are money-guzzling programs that have not helped in making the world a place to survive despite 25 years of high-level meetings, festivals, and campaigns.

HyMeAir is now seeking contact and cooperation with companies, researchers, and organizations to spread awareness of their program and fund the project.
The company wants those who are interested in future energy technology to come together to create a great success.
HyMeAir CEO expects a continued good response to the project, primarily because of the extremely low power production cost, estimated at USD 0.001 per kWh.

Within a few years, Nano Towers has the potential to save the world from the adverse effects of energy crises and climate change. Implemented on a large scale, Nano Towers can soon replace all other energy sources around the world.

About HyMeAir: HyMeAir is a Swedish company founded by Claes Persson, an entrepreneur with many successful launches to his credit. HyMeAir has created a new innovative product called Nano Towers designed to eliminate the upcoming energy crises and also give the world clean and healthy air at very low energy prices. It is an simple innovative product built on elementary physics and atomic physics.

Company Name: HyMeAir AB, Stockholm, Sweden
Contact Person: Claes Persson - CEO
Email: claes.w.persson@gmail.com 
Website: http://www.hymeair.com

https://www.youtube.com/watch?v=mTC8GOo__0o&feature=youtu.be                                                                                                           

FN:s klimatmöten och energipolitik, värsta faran för mänskligheten sedan utvecklingen av atombomben. HyMeAir presenterar nu en vetenskapligt grundläggande möjlig lösning för att rädda vår planet och människor. 

Klimatmötet i Paris kostade USD 1000 miljoner. Att bygga några initiala prototyper, "Nano Towers", som inom kort kan eliminera all koldioxid vi vill bli av med, kostar USD 1 miljon.

  

https://www.youtube.com/watch?v=mTC8GOo__0o&feature=youtu.be

Koldioxidutsläpps- och energipolitiken fyller snart 25 år. Efter varje FN-klimatkonferens har klimathotet bevisligen förvärrats. Världen har aldrig tidigare upplevt ett liknande fiasko. Under klimatkonferensen 1992 i Rio 350 ppm, nu 400 ppm! IMF konstaterar att FN:s stora misslyckande kostade 54 000 miljarder under 2014, hela sex procent av världens inkomster, sjukvård och all annan välfärd (Sverige ca 250 miljarder). Kostnaderna och dödligheten, framförallt bland fattiga människor, ökar nu okontrollerat.

FN har bestämt att människors utsläpp innebär livsfarliga klimatförändringar och har därför skapat en doktrin:

Alla  människor måste sluta använda billig fossil energi, och i stället börja använda dyr medeltida vind-, sol-, och vedenergi. Även om dessa FN-stödda energikällor kunnat lösa växthusgas-problem, vilket de bevisligen inte kan, är det mycket naivt av FN att tro att människor börjar köpa dyr energi när det finns billig energi att köpa. Energipriser är avgörande för människors välstånd. Mest förödande är att FN:s doktrin direkt och indirekt förhindrar all vidare utvecklingen av andra, väsentligt bättre energikällor än medeltidens vind, sol och ved.

Bevisen på misslyckandet, idag och sedan 25 år tillbaka, är otvetydiga.

Ryssland bygger nu en ny gasledning till Europa. USA ökar frackingutvinning av fossila bränslen. Sverige köper mer rysk olja än någonsin tidigare. Rekordökning av koldioxidhalten under 2016, och så vidare. Sanningen är brutal. Redan om 15-30 år kommer våra barn, av ekonomiska skäl, börja slåss mot varandra? Gamla människor får inga eller minimala pensioner? Välfärd upphör? Jag hoppas att jag har fel. Vill du att vi, med dårens envishet, år efter år fortsätter med exakt samma, livsfarligt misslyckade FN-strategi? Varför håller media knäpptyst om FN-debaclet? Varje dag ser vi däremot debattartiklar, tv-framträdanden etc, signerade FN, aktivister-, vind-, sol och bioindustrin? Media: kritisk granskning eller fortsatt tystnad?  

Lyckligtvis finns nu ny innovativ forskning, byggd på elementär fysik och atomfysik, som kan rädda dig, dina barn och världen från klimatförändringar, även den mest allvarliga faran, den snabbt annalkande, brutala energikrisen.

Jag har forskat och spenderat pengar för att försöka göra något gott för mina barn, samt för dig, och lyckats hitta en metod att "rädda världen". Luft, vindkraft och modern nanofiltrering kan ge all energi mänskligheten behöver. Tekniken kan dessutom rena atmosfären från koldioxid.

Är det inte dags för dig som jobbar inom media att börja ditt arbete, att objektivt och kritiskt granska uppenbara galenskaper, att presentera nya möjliga lösningar? Om du på allvar bryr dig om dina egna barn och resten av världens människor, om du vill göra en insats här och nu, se bifogat pressmeddelande om ny teknik som kan rädda världen.

www.hymeair.com   info@hymeair.com   

Ny forskning/innovation räddar världen från klimat-förändringar och den kommande energikrisen.

HyMeAir har nu offentliggjort en innovation som innebär att man på ett enkelt sätt, via kombinationen av luft, vindens kraft, och den senaste nanofiltertekniken, helt enkelt filtrerar fram luftens energimolekyler, vätgas och metangas via "Nano Towers". Luften vi andas innehåller de facto all energi som världen behöver. Allt detta enligt elementär fysik och atomfysik. Samma filtreringsteknik kan användas för filtrera ut koldioxid vilket innebär att vi inom några få år på ett enkelt sätt kan reducera koldioxidhalten till den nivå som vi anser vara lämplig.

FN:s klimatmöten, certifikat, särskilda energiskatter, vindkraftverk, solenergi och biobränslen är därför nu helt överflödiga. Klimatförändringar beroende på koldioxid kan elimineras.

Världen satsar årligen tusentals miljarder för att motverka människors utsläpp av CO2 samt införa "förnybara energikällor". Vi vet nu att alla insatser skändligen misslyckats.

Koldioxidhalten har ökat från 350 ppm till mer än 400 ppm. Klimatmötet i Rio 1992 och uppföljaren i Kyoto 1997 fastslog att klimatgaser skulle minskas med 5% fram till 2008/2010. Effekten har blivit den rakt motsatta, koldioxidhalten har ökat från 350 ppm till 400 ppm.  Efter varje FN-klimatkonferens har klimatgaserna ökat explosivt, +15 % jämfört med 1992! Detta är den största och snabbaste ökningen någonsin. IMF konstaterar att FN:s stora misslyckande kostade 54 000 miljarder under 2014, hela sex procent av världens inkomster, sjukvård och all annan välfärd (Sverige ca 250 miljarder). Kostnaderna och dödligheten, framförallt bland fattiga människor, ökar nu okontrollerat. 

Klimatmötet i Paris kostade USD 1000 miljoner.

Vill vi verkligen fortsätta stödja FN bevisligt livsfarliga penning- och framtidsdestruktion? Att börja bygga initiala prototyper, "Nano Towers", som kan eliminera all den koldioxid vi vill bli av med kostar USD 1 miljon!

Allmänt väntar man sig att "ny teknik" skall lösa problemen. Men vilken "ny teknik"?

Den nya tekniken kan inte vara fler väderkvarnar, solstrålar och ved? Den tekniken misslyc-kades redan på medeltiden. I dag har vi inte en enda procent mer "förnybar energi" än vi hade 1992, fortfarande 13 % trots enorma satsningar på dyrbar energiproduktion av vindkraft, solenergi och biobränsle. Dessa mycket dyra energikällor har inte bara blivit en extremt subventionerad världsindustri, utan också en helt ny "världsreligion". Detta trots att vindkraftverk troligtvis släpper ut mer klimatgaser än fossila bränslen, att bygga, elnät, underhålla, driva och skrotas  efter - 20 år! Varje människa måste känna desperation och hopplöshet: Att FN och människor varje ny dag, med dårens envishet, satsar på det som inte fungerade i går, som inte funkade i förrgår, som inte kommer att fungera i morgon, är sannerligen häpnadsväckande.

Den verkligt farliga katastrofen drabbar oss redan inom 15-30 år - enorma energipriser.

I stället för den snabba tillväxten som vi blivit vana vid under de senaste 160 åren kommer vi att inom 15-30 år få uppleva en accelererad fattigdom. Vi vet redan i dag att billig olja, billig gas, och i viss mån även billig kol, snart tar slut. Det är känt att Saudiarabien redan har börjat ta höjd för den dramatiska förändringen. Rå energi av olja, gas och kol kostar idag cirka USD 0,03 per kWh, den utgör mer än 80 % av världens energikonsumtion. Trots att vi vet att den billiga oljan och gasen snart tar slut, ökar vi produktionen - olja nu till nära 100 miljoner fat/dag. Vind-, sol- och biobränslen kostar minst fyra ggr mer, trots alla skriverier utgör denna energi endast 1-2 % av världens energiförbrukning. Storbritannien tecknade nyss ett kärn-kraftavtal, man garanterade investerarna minst USD 0,13 per kWh, fyra ggr högre pris än dagens billigaste energi. Fakta är ju alla nya avtal rörande vindkraft, solenergi, biobränsle och kärnkraft tydligt visar på att morgondagens ekonomiska "dödsdom" närmar sig blixtsnabbt.

Energikostnaderna kommer snabbt att stiga från cirka 13 % av världens BNP till 50 %. Vad händer då? 

Billigt i dag kommer att bli mycket dyrt i morgon, allt innehåller ju energi. Transporter, vatten, ljus, bostäder, mat, värme, kläder, allt kommer att bli mycket dyrare samtidigt som inkomsterna minskar. Snart blir det svårt att överleva. De kommande explosiva prisökningar på energi har inget att göra med inflation, vi blir helt enkelt fattiga. Många av oss kommer inte ens ha råd att köpa mat. De människor som längtar tillbaka till "svunna tider" kommer att bli bönhörda, våra liv kommer snabbt att kastas tillbaka till ett medeltida elände.

Du och dina barn kommer snart att få uppleva något som världen inte varit med om under de senaste 160 år, sedan Williams "upptäckte" olja.

Efter upptäckterna av allt billigare olja och gas blev plötsligt världens tillväxt varje år enorm. Denna unikt höga tillväxt kommer att upphöra tvärt, mycket snabbare än den inträffade, redan om 15-30 år. Oljan tar inte slut, men kommer att bli mycket dyrare. Effekten blir sannolikt tragisk och våldsam.

En olycka kommer sällan ensam.

Vi kommer alla bli fattigare när energipriserna fyrdubblas. Samtidigt ökar världens befolkning till fler än 10 miljarder, +50 % nya unga konsumenter. När du och andra människor som är vana att bli rikare för varje år som går, i stället, om några få år, kommer att bli fattigare och fattigare, vad kommer då att hända mellan människor?

Klimatförändringar orsakade av människor är troligtvis allvarliga, ingen vet säkert, hur mycket, eller när?

Det är sannolikt att världens fossila utsläpp av 40 miljarder ton CO2 per år påverkar klimatet, men hur?

Det som vi däremot helt säkert vet är att uppåt fyrdubblade energikostnader om några få år kommer att utlösa katastrofer, även inom demokratiska länder som idag är hyfsat stabila.

Dagens flyktingströmmar, politiska slagsidor som brexit, konflikter och krig kommer sannolikt kunna liknas vid en vårvind, jämfört med det som vi alla snart tvingas uppleva.

Vi måste snabbt hitta en helt ny, en enormt stor, och en förhållandevis ren energikälla.

En möjlig lösning är att börja använda ny forskning som tar tillvara all energi, den vät- och metangas som finns i  luften vi andas, att nyttja vindens kraft tillsammans med modern teknik, nano- och grafenfilter. Denna nya innovation kan lösa alla våra enorma problem. Vanlig luft innehåller de facto all energi mänskligheten behöver. Dessutom kan kostnaden för denna energi i bästa fall bli en bråkdel av dagens energikostnad och utrota extrem fattigdom.

Din, dina barn och världens framtid behöver inte bli en katastrof inom 15-30 år.

Framtiden kan i stället bli renare och mer lysande än någonsin tidigare. Vi behöver då inte försvara oss mot andra fattiga människor för att klara livhanken, men vi måste agera snabbt. Eftersom vi vet att allt som vi hittills har gjort, allt som vi har investerat tusentals miljarder i, nu blixtsnabbt är på väg att förvärra allt som vi värnar om, kanske vi borde börja tänka om?

Att utveckla innovationen som HyMeAir presenterat går snabbt och är mycket billigt.

Vi måste omedelbart börja ta tillvara denna nya forskning för att rädda världen. Lösningen finns idag, den enorma energikällan - luft. Det är ett vetenskapligt faktum att luften vi andas innehåller all energi mänskligheten behöver.  Kostnader för snabb, enkel slututveckling av denna nya teknik handlar inte om miljarder, högst USD 10 miljoner, i sammanhanget är detta "kaffepengar", dessutom kommer det att gå fort, högst några få år. Nanofiltrering är numera känd teknik: Nanofiltrering används i dag för att t ex filtrera bort dåliga molekyler från vatten.                                                                                                                 

Självklart har jag personligt intresse av att "Nano Towers" blir världens räddning.  Mycket viktigare för mig är att mänskligheten upphör med FN:s oförklarliga vandringen mot en säker undergång, att vi tillsammans i stället bygger en trygg framtid.

Som en ganska utsliten 73-åring har jag ju dessutom i stort sett levt livet färdigt.

Gandhi: "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you,  then you win."

Vi vet att kortsiktigt "egocentriska" människor finns överallt, inom FN, EU, svensk politik m fl. Förhoppningen är givetvis att denna process inte skall ta så lång tid som den tog för Gandhi. Jag hoppas att du, dina barn och mänskligheten kommer att vinna. Det är bråttom att hitta en ny, en enormt stor och en hyfsat ren energikälla. Claes Persson

www.hymeair.com   info@hymeair.com   +46705623980 

Elementary physics and atomic physics.

Air and wind - this happens during one second 

Diffusion. Each second collides each molecule in air 2 million times with another molecule. Each collision means that the molecule moves, bounces, 8 million parts of a centimeter, on one second a movement of 2. 5 millimeters.

Graphene. Graphene filter is 10 nanometres, very thin 0. 00001 millimeters.

Osmosis. A molecule which is smaller than the voids in the filter will always pass through the nano filter, bounces through the filter. If the filter e.g. would share a closed container would the molecules can pass through the filter in a short time, balance, so that there are as many of these molecules in the entire bottle.

Air. The air around us weighs 1 300 grams per cubic meter. A minuscule part of the air contains energy, hydrogen gas, and methane gas, but there are massive amounts of air. It is a scientific fact that the air we breathe contains all the energy humanity need. Nature will newly form hydrogen and methane. There are so much hydrogen and methane gas in the air that this energy can replace all other energy sources in the world.

The Wind and molecular movement. At an average wind speed of 10 meters per second against the graphene filter "squeezed" the number of small molecules through the filter by the power of 10-meter wind speed, diffusion, and osmosis.

Nano, graphene filter. An average wind speed of 10 m/s and one big "Nano Towers" with a filtering surface area of 220 000 square meters captures 70 000 billion cubic meters of air per year. The air in these 70 000 billion cubic meters contains hydrogen and methane gas with an energy content equivalent to 1 TWh. This amount of energy corresponds to the energy supply from about 200 wind turbines. (Wind turbines statistics, Sweden 2015)

To increase the filtering surface and the efficiency of the surface should the surface be designed to create turbulence and also corrugated. Always pumping out the hydrogen molecules, helium atoms and methane molecules that made it through the filter so that the constant is a slight negative pressure in the first small "gas store" (after the nano filter) to a larger stock. Then will not diffusion and osmosis significantly influence a negative outflow through the filter back into the surrounding air.

Nature has helped us to both captures massive amounts of energy and take care of all climate gasses in an easy way - by good molecule sizes.

For simplicity, in the example below, an integer of the molecules combined atomic mass, which also gets to represent it in each case matched filter size: Hydrogen 2, Helium 4, Methane 16, Nitrogen 28, Oxygen 32, Carbon dioxide 44, Nitrogen oxide 44.

To collect cheap and powerful energy in a Nano Towers is easy: Hydrogen 2, Helium 4, and Methane 16, the atmosphere smallest molecules. The filter does not let through molecules that are larger than 16. A gas canister after the filter receives and collect energy gasses, hydrogen, and methane gas. (Helium gas can we ignore.) In a full-scale NanoTowers, for the extraction of hydrogen and methane, should the first gas container be less one cm thick.

Collect carbon dioxide and nitrogen oxide in a single Nano Towers: To be able to collect the carbon dioxide and nitrogen oxide we need two nanofilters.

The first 45-filter shuts out molecules larger than 45. The second 43-filter keeps the carbon dioxide in the gas container. Since air contains about 99 % nitrogen and oxygen, smaller molecules than 43, blows these straight through both the first and the second filter.

To collect booth energy and greenhouse gas in a single Nano Towers, might be possible. Since 99 % of air, including hydrogen and methane blowing straight through the "carbon dioxide trap" than the tower can also be equipped with a 16-filter to collect the hydrogen gas and methane gas and let the rest of the air blow out into the surrounding air. These NanoTowers have two features, first to capture the atmospheric content of carbon dioxide and in the next step to capture the content of hydrogen and methane gas in the air. 

FAQ

About graphene: https://www.youtube.com/watch?v=WEnO6AJeP7k

https://www.youtube.com/watch?v=mTC8GOo__0o&feature=youtu.be

A Nano filter can not "clog." The objection is easy to understand, spontaneously, one compares with e.g. a strainer used in a kitchen. In the cavities of nano- or graphene filter can no particles get stuck. Also, a nano filter rejects dirt.

Construction cost. A NanoTowers is a simple construction. Many poles of lattice-work technology. The cost should be about the same as the construction cost of a wind turbine. The nano-filters can be used in this context, is not likely to be of very high quality. For example, the University of Glasgow recently reduced the price to manufacture graphene, from USD 100 to USD 1 per square meter. The next step, to take advantage of all the experience in construction and other known techniques for building well-functioning NanoTowers is not very complicated.

Other expenses. Everyone understands that network deployment, operation, maintenance and disposal costs of one Nano Towers is considerably cheaper than 200 wind turbines, at best, the same cost as one single wind turbine.

Energy price. The average price of energy will go down from today's 0, 03 - 0, 30 USD per kWh to about 0, 001 per kWh. At best, one hundredth of today's energy costs, which would then eliminate the deep poverty of the most vulnerable. Give the world clean water and much more useful possibilities. We will all be rich, and we do not have to worry about the climate or environment anymore.

Simple testing. The only to be explored is testing different Nano filter type ability and efficiency to separate and capture the gasses we want to access. Obviously, this is a relatively inexpensive, easy and transparent work.

Prototypes. Obviously, one needs to build prototypes for final testings. The basic technique is well known and used worldwide, e.g. to purify water from molecules with nano filters. This air, the wind, and nanotechnology need to be tested and honed through basic research, technological development, and prototyping.

Initial tests at the laboratory level will not cost very much, probably US $ 1 million. After one year of practical tests, it will surely be known about the effectiveness of utilizing energy, hydrogen and methane, as well as the efficiency to capture carbon is high enough to begin full-scale development. Most likely, the two different systems will work correctly, the production of very cheap energy gas, and also be able to eliminate all the carbon dioxide that we want to get rid of, to remove the human-made climate change forever.

Now it is time for UN and countries, green organizations, and corporations stop the fiasco, the danger, and to start to eliminate climate change and exploit our air, cheap and clean energy. 

I have now announced my primary work and my discovery. In addition to thousands of hours of work, I have paid the costs with my funds. But I have not, of course, the necessary capability nor the money needed to complete the last step, to build "NanoTowers."

It is now up to the evidence. UN, environmental organizations and all of the 50 000 representatives who visited the Climate Conference in Paris in 2015 "to save the world." Now it's time to show if you want to continue to pursue the same concept as has been done since 1992, a concept that demonstrably is one of the humanity's greatest failures, or start to use the new technique. I look forward that those who are serious and want to save the world will contact me, to start save the world, instead of visiting funny festivals all over the world. 

The Paris summit, the total cost was about USD 1000 million. To make NanoTowers, initial testing, and start to get rid of the carbon dioxide will cost about USD 1 million.

Companies who want to be the future winners:

HyMeAir will 2017 initiate cooperation with companies that are interested in HyMeAir and this patent-pending technology.

I have understood that most stakeholders are involved in the current energy development, but might be willing to spread their risk by taking part and make the investment in the revolutionary advancements HyMeAir can offer. This new technology development can not be stopped.

If you, in addition to this century's best investment, also are interested in receiving the medal "We saved the world," then I hope you will contact me for further talks.

About HyMeAir, CEO, and inventor Claes Persson: I have founded more than a dozen companies since 1968, also a public listed company which then became Sweden's fastest growing company for a few years and winner of the Stockholm Stock Exchange. I have made some successful inventions. I have worked with technical business development at the highest level with companies like IBM, Microsoft, Intel, and Telia. I have employed almost 2,000 people. But of course, I have my flaws. One of my weaknesses shown by this information, I'm dyslexic. That does not prevent me from being a little cocky and believes in my ideas.

Claes Persson

UN Climate And Energy Policy Are The Most Greatest Danger To Humanity. (After The Construction Of The Atomic Bomb.)

But Do Not Worry, HyMeAir Have The Ultimate And Most Genius Solution To Save Our World 

HyMeAir offers a 90 percent reduction of current energy price (you will save USD 1000 per month) and also, with the same air filtration method, an effective solution to the increasingly uncontrollable problem of carbon emission and pollution. HyMeAir, a new-age company in the energy technology sector, claims to have cracked the code to achieve better air quality and reduced level of carbon dioxide in the air.

HyMeAir has presented a filtering method what is a sensational new invention that will give the world, almost free energy and the same filtering method can also spare the future generations from the severe ill-effects of human-made carbon dioxide.

"We have all seen the utter fiasco of climate change initiatives by the UN during the recently concluded climate conference Paris Summit 2015," 
says Claes Persson, CEO and inventor of the future energy technology. 
We have just witnessed the fastest increase in carbon dioxide level ever to 400 ppm despite spending billions of dollars on climate change projects. 
Our uniquely designed and innovative Nano Towers can reduce carbon dioxide level quickly and to a very low cost."

Nano Towers has the potential to change the world for us and future citizens and can make it a much safer and healthier place to live. What's more, it can be done at a minuscule fraction of the cost of what is being spent today. 
According to the IMF, 2015 climate change failures cost was USD 6300 billion, six percent of world's income, healthcare, and other welfare. 
You pay six percent every day because of this UN climate change fiasco!

Claes Persson has been researching to discover something that can save the planet, this and future generation. 
Tireless effort of many years has paid off as he has found a new method of extraction reasonably clean energy: 
hydrogen and methane, from the ordinary air and that to a very low price.
HyMeAir is planning to build Nano Towers prototypes to achieve the best efficiency.

It’s a scientific fact that the air to breath contain all energy that humanity need: 
air, wind power, and advanced nano filtration can provide all energy that our world need. 
Simple basic technique built on elementary physics and atomic physics.

While the total cost of organizing, and managing the Paris Climate Meet was at least USD 1000 million, it will cost just 1 million and one years to make the Nano Towers prototypes and start to get rid of the carbon dioxide and also to extract energy. 
Climate meets are money-guzzling programs that have not helped in making the world a place to survive despite 25 years of high-level meetings, festivals, and campaigns.

HyMeAir is now seeking contact and cooperation with companies, researchers, and organizations to spread awareness of their program and fund the project.
The company wants those who are interested in future energy technology to come together to create a great success.
HyMeAir CEO expects a continued good response to the project, primarily because of the extremely low power production cost, estimated at USD 0.001 per kWh.

Within a few years, Nano Towers has the potential to save the world from the adverse effects of energy crises and climate change. Implemented on a large scale, Nano Towers can soon replace all other energy sources around the world.

About HyMeAir: HyMeAir is a Swedish company founded by Claes Persson, an entrepreneur with many successful launches to his credit. HyMeAir has created a new innovative product called Nano Towers designed to eliminate the upcoming energy crises and also give the world clean and healthy air at very low energy prices. It is an innovative simple product built on elementary physics and atomic physics.

Company Name: HyMeAir AB, Stockholm, Sweden
Contact Person: Claes Persson - CEO
Email: claes.w.persson@gmail.com 
Website: http://www.hymeair.com

https://www.youtube.com/watch?v=mTC8GOo__0o&feature=youtu.be